Autorzy:

 • prof. dr hab. Piotr Kardas
 • dr Małgorzata Dąbrowska-Kardas
 • dr Marek Bielski
 • Dominika Sokołowska
Grupa
 • Monografie
 • Podręczniki i skrypty
 • Artykuły w czasopismach naukowych z listy MNiSW
 • Artykuły w czasopismach naukowych innych
 • Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych
 • Komentarze
 • Glosy
 • Opracowania publikowane w językach obcych
 • Prace popularnonaukowe
 • Referaty i komunikaty w materiałach pokonferencyjnych
 • Monografie, prace zbiorowe i redakcyjne
 • Artykuły
 • Artykuły przeznaczone dla szerszego kręgu czytelników
 • Sprawozdania pokonferencyjne
 • Artykuły naukowe
Nr
Tytuł
Czytaj

129. Areszt i zarzut za przestrzeganie prawa, Rzeczpospolita A.19.02.2019.prawo.rp.pl.

134. Dyktat nieokrzesanych populistów. Tylko sprzeciw wobec przejawów prostactwa i zawodowe wykluczenie mogą zapobiegać pogłębianiu się deprecjacji prawa, prawników i sądów, Rzeczpospolita A.16.04.2019.prawo.rp.pl.

Rzecznicy muszą działać w określonych granicach, Rzeczpospolita A.31.12.2019, Nr 303, prawo.rp.pl.

Ustawą w rozum, Rzeczpospolita A. 17.12.2019, prawo.rp.pl.

O stosowaniu prawa Unii mogą rozstrzygać niezawisłe sądy, Rzeczpospolita A.03.12.2019, Nr 281.prawo.rp.pl.

Utrata autorytetu coraz bardziej widoczna, Rzeczpospolita A.19.11.2019.prawo.rp.pl.

Między liberalizmem a konserwatyzmem. Nowe ujęcie zasad łączenia zawodu adwokata z innymi zajęciami. Prawnik, Dziennik Gazeta Prawna 2019, 12.11.2019, nr 218 (5120), s. 4-5.

Totalitaryzmy mają wiele twarzy, Rzeczpospolita A.5.11.2019.prawo.rp.pl.

Czas pokaże, czy Senat nie zmarnuje szansy, Rzeczpospolita A.22.10.2019.prawo.rp.pl.

Frankowiczom nie pomoże zaklinanie rzeczywistości, Rzeczpospolita A.8.10.2019.prawo.rp.pl.

Prokuratura i sądy nie są od rozgrywek, Rzeczpospolita A.25.09.2019.prawo.rp.pl.

Nieuzasadniona krytyka prawa do milczenia, Rzeczpospolita A.10.09.2019.prawo.rp.pl.

O skali aresztów decyduje prokuratura. Ileż konsekwencji w konserwowaniu demonów, Rzeczpospolita A.20.08.2019.prawo.rp.pl.

Jak się samemu wyciągnąć za włosy z bagna. Czy da się uczynić zadość wymogom TSUE, wadliwie powołani sędziowie SN i członkowie neo-KRS zostaną poświęceni na ołtarzu historii?, Rzeczpospolita A.6.08.2019.prawo.rp.pl.

Ekwilibrystyczne pytania a granice kompetencji. Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego i zabezpieczenie odsuwające od czynności prezesa SN eksponują problem nadużycia prawa, Rzeczpospolita A.23.07.2019.prawo.rp.pl.

Minister Sprawiedliwości nie mógłby wygrać tego procesu, Rzeczpospolita A.9.07.2019.prawo.rp.pl.

Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, red. J. Giezek, J. Brzezińska, Warszawa 2017, ss. 466 (autor rozdziału pt. „Typy zmodyfikowane ze względu na podmiot jako szczególna odmiana tzw. przestępstw indywidualnych a formy współdziałania przestępnego, s. 85-140).

Mechanizmy redukcyjne przy wielości przestępstw a kolizja ustaw w czasie, w: Reguły intertemporalne w prawie karnym, red. J. Majewski, Warszawa 2019, s. 91-114.

Kilka uwag o wykładniczych możliwościach zapobiegania przypadkom „naginania prawa” przez organy procesowe na przykładzie prawa do milczenia oraz kontaktu z obrońcą, złożone do druku w Księdze Jubileuszowej Profesora Witolda Kuleszy.

Zagadnienia kontroli rozproszonej w orzecznictwie Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, w: Drugi Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego. Teoria i praktyka. Tom II, red. M. Granat, Warszawa 2019, s. 203-234.

Sędzia śledczy – anachronizm czy konieczność?, w: Prokuratura w Polsce w XXI wieku. Wyzwania ustrojowe i procesowe, red. M. Mistygacz, Warszawa (Wydawnictwo Difin) 2019, ss. 130-157.

Kilka uwag zasadzie niezależności adwokata oraz jej instytucjonalnych gwarancjach, Palestra Świętokrzyska. Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, Nr 49-50.

Czy możliwa jest odpowiedzialność wierzyciela za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa na szkodę wierzyciela? O funkcjach prawa karnego na płaszczyźnie wyznaczania bezprawności w sferze obrotu gospodarczego, Palestra Świętokrzyska. Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, Nr 47-48, marzec-czerwiec 2019, ss. 9-31.

Zasady ochrony tajemnicy adwokackiej w polskim systemie prawa. (Kilka uwag o praktyce sądów w zakresie zwalniania adwokatów z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym), w: Ochrona tajemnicy adwokackiej (radcy prawnego) a działania władzy, redakcja M. Mrowicki, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2018, ss. 13-42.

Dostęp do akt a tajemnica postępowania karnego, złożone do druku w Prok. i Pr.

Subiektywny element bezprawności z perspektywy teoretycznej i dogmatycznej, złożone do druku w Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego.

O rzymskich korzeniach współczesnego myślenia o prawie. Uwagi na marginesie książki Jerzego Zajadło “Minima Iuridica (Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych)”, złożone do druku w Palestrze.

Niezawisłość sędziowska w perspektywie modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Kilka uwag o zagrożeniach niezawisłości związanych z działaniami rzeczników dyscyplinarnych oraz podstawach odpowiedzialności dyscyplinarnej rzeczników dyscyplinarnych, złożone do druku w Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych.

Odpowiedzialność dyscyplinarna rzecznika dyscyplinarnego z tytułu naruszenia niezawisłości sędziowskiej, złożone do druku w Przeglądzie Prawa Konstytucyjnego.

Zasady ochrony własności w prawie karnym. O (nie) zasadności różnicowania ochrony własności prywatnej i państwowej w kodeksie karnym na płaszczyźnie typizacji, złożone do druku w Przeglądzie Konstytucyjnym.

O nowym modelu polskiej procedury cywilnej. Uwagi wprowadzające do zbioru opracowań poświęconych nowelizacji KPC, Palestra 2019, Nr 11-12, s.

O etycznych i deontologicznych podstawach obowiązującego adwokatów zakazu łączenia zajęć. Uwagi na marginesie uchwały NRA z dnia 21.09.2019 r. zmieniającej § 9 ZZEAiGZ, (On ethical and deontological bases for the incompatibilitas principle binding advocates – notes on the resolution of the Polish Bar Council on 21.09.2019 changing § 9 of the Code of Advocate Ethics), Palestra 2019, Nr 10, s. 22-36.

Czy wierzyciel może odpowiadać za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa na szkodę wierzyciela? Kilka uwag o funkcjach prawa karnego na płaszczyźnie wyznaczania bezprawności zachowania w sferze obrotu gospodarczego (Can the creditor be responsible for co-operation in committing the offense to the detriment of the creditor? Some remarks on the functions of criminal law on the level of determining the unlawful behavior in the sphere of business transactions), Prok. i Pr. 2019, Nr 11-12, s. 21-47.

Tajemnica adwokacka na tle wyzwań współczesności. Uwagi wprowadzające (Attorney-client privilage in the face of contemporary challenges – introductory remarks), Palestra 2019, Nr 7-8, ss. -5-25.

O sposobach rozwiązywania kolizji norm i konfliktu dóbr w związku z tajemnicą adwokacką. Tajemnica adwokacka w kontekście kolizji norm oraz konfliktu wartości (On methods of solving collisions of norms and conflicts of values as regards attorney-client privilage in the context of collision of norms and collision of values), Palestra 2019, Nr 7-8, ss. 118-140.

Zasada ne bis in idem a nowe regulacje ciągłości popełnienia przestępstwa, Palestra 2019, Nr 4, ss.

Nowe uregulowanie ciągłości popełnienia przestępstwa i wykroczenia (art. 12 § 2 kodeksu karnego oraz 10a kodeksu wykroczeń), Palestra 2019, Nr 1-2, ss.

Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, redakcja naukowa Jacek Giezek, Piotr Kardas, Warszawa 2016.

Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, redakcja naukowa. Jacek Giezek, Piotr Kardas, Warszawa 2015.

Zagadnienia dogmatyki i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, redakcja naukowa Wojciech Górowski, Tomasz Sroka, Piotr Kardas, Włodzimierz Wróbel, Warszawa 2013.

Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, redakcja naukowa Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel, Warszawa 2012, Tom II.

Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, redakcja naukowa Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel, Warszawa 2012, Tom I.

Świat bez gwarancji to nie fantasmagoria, Rzeczpospolita C 25.09.2018. prawo.rp.pl.

Fałszywy piastun: bezskuteczność zamiast nieważności, Rzeczpospolita C 10.09.2018.prawo.rp.pl.

Chcemy być w Unii czy szukamy pretekstu?, Rzeczpospolita C 23.10.2018.prawo.rp.pl.

„Dubler” w ogóle nie pasuje do sędziów SN, Dziennik Gazeta Prawna 19.11.2018, prawo.gazetaprawna.pl

Jeśli prawo ma cokolwiek znaczyć, Rzeczpospolita C 4.12.2018.prawo.rp.pl.

What are the limits on the introduction of “private” evidence (collected or produced by the parties themselves) in criminal proceedings? What are the procedural mechanisms for evaluating such evidence and determining its admissibility? (złożone do druku).

Zagadnienia kontroli rozproszonej w orzecznictwie Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, w: Drugi Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego. Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa, red. M. Granat (złożone do druku).

Nowe postaci ciągłości popełnienia przestępstwa a zasada ne bis in idem, w: Artes Serviunt Vitae Sapientia Imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Grzegorczyka, red. R. Olszewski, D. Świecki, J. Kasiński, P. Misztal, K. Rydz-Sybilak, A. Małolepszy, Warszawa-Łódź 2019, ss. 612-622.

Interesy majątkowe w obrocie cywilnoprawnym jako przedmiot ochrony przestępstw z rozdziału XXXVI kodeksu karnego, w: złożone do druku w zbiorze opracowań stanowiącym pokłosie Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii w Rzeszowie pt. „Prawo karne wobec wyzwań współczesności”.

Zasady ochrony tajemnicy adwokackiej w polskim systemie prawa. Kilka uwag o praktyce sądów w zakresie zwalniania adwokatów z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym, złożone do druku w monografii poświęconej zagadnieniom ustawowych podstaw zwalniania z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej wydawanej przez Biuro RPO.

Laudacja z okazji nadania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesorowi Andrzejowi Zollowi, Alma Mater 2018, Nr

Przestępstwo nadużycia zaufania jako podstawa odpowiedzialności za sprzeniewierzenie w stosunkach cywilnoprawnych (złożone do druku w „Palestra Świętokrzyska, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2018, Nr 45-46, Wrzesień-Grudzień 2018, ss. 4-23).

O sposobach rozwiązywania konfliktu między pokrzywdzonym a sprawcą, czyli kilka uwag o (nie) istniejącej instytucji umorzenia kompensacyjnego, „Palestra Świętokrzyska, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2018, Nr 45-46, Lipiec-Wrzesień 2018, ss.

Gwarancje prawa do obrony oraz dostępu do obrońcy na wstępnym etapie postępowania karnego. Kilka uwag w świetle Dyrektywy w sprawie prawa dostępu do adwokata, doktryny Salduz oraz doktryny Miranda, „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2018, Nr 43-44, Marzec-Czerwiec 2018, ss. 6-20.

Jan Widacki. List gratulacyjny [w:] W poszukiwaniu prawdy. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Janowi Widackiemu, red. H. E. Kubiak, M. J. Lubelski, Kraków s. 67-70.

Propozycje modelowych założeń reformy aplikacji adwokackiej, Palestra 2018, Nr 1-2, s. 122-138.

Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa w orzecznictwie Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych jako wyraz sędziowskiego konstytucyjnego posłuszeństwa, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2019, Nr 4.

Zasada równości w prawie karnym. Zarys problematyki, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 2019, Nr 1.

Sędzia śledczy – anachronizm czy konieczność? (złożone do druku).

Gwarancje prawa do obrony oraz dostępu do obrońcy na wstępnym etapie postępowania karnego- kilka uwag w świetle doktryny Salduz oraz doktryny Miranda oraz dyrektywy w sprawie dostępu do adwokata, Europejskie Przegląd Sądowy (EPS) 2019, Nr 1, s. 4-11.

Między tradycją a nowoczesnością – wizja rozwoju miesięcznika „Palestra”, Palestra 2018, Nr 11, s. 5-14.

Subiektywne komponenty czynu a bezprawność i okoliczności ją wyłączające. Kilka uwag o przyjmowanych w piśmiennictwie karnistycznym płaszczyznach i metodach analizy subiektywnych elementów bezprawności, Acta Iuris Stetinensis, Szczecin 2018, Nr 1 (21), szczecin 2018, ss. 7-44.

Zarządzanie konfliktem. Dlaczego w prawie karnym potrzebne jest umorzenie kompensacyjne. Kraków 2019 (w druku).

Każdy z nas może walczyć o lepsze standardy

Stosowanie środków zapobiegawczych w świetle konstytucyjnej zasady proporcjonalności (w:) red. M. Pająk, R. Zawłocki, Prawo karne wobec Konstytucji, Warszawa 2018, s. 117 – 127.

Zasady obliczania terminu do wniesienia środków zaskarżenia przez przedstawiciela procesowego w postępowaniu karnym, Palestra 2018, nr 4, s. 72 – 79.

Ograniczenia prawa do obrony wynikające z możliwości stosowania na etapie postępowania przygotowawczego tymczasowego aresztowania na podstawie dowodów niejawnych dla oskarżonego i jego obrońcy – analiza krytyczna art. 250 § 2b Kodeksu postępowania karnego, Kwartalnik o Prawach Człowieka 2017, nr 3-4 (nr 22-23), s. 59 – 70.

Normatywne podstawy dekodowania znamion przedmiotowych przestępstw materialnych z zaniechania jako przestępstw indywidualnych właściwych – przyczynek do wykładni art. 2 k.k. (w:) J. Giezek, J. Brzezińska, Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, Warszawa 2017, s. 179 – 200.

Oszustwo szkodowe i bezszkodowe jako dwie odmiany przestępstwa oszustwa (w:) Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. Tom XLIII. Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka pod red. J. Giezka, D. Gruszeckiej i T. Kalisza, Wrocław 2017, s. 19 – 32.

Rozdział XXV k.k. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2: art. 117-211a. Red. Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. Aut: A. Barczak – Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Iwański, J. Jodłowski, P. Kardas, M. Małecki, A. Pilch, J. Raglewski, M. Rams, T. Sroka, M. Szewczyk, A. Wojtaszczyk, W. Wróbel, D. Zając, A. Zoll., W. Zontek, wyd. 5, Wolters Kluwer 2017, ss. 965.

Okiem adwokatów. Trybunał, prezydent i zaczarowany ołówek. Konkurencja dla „Ucha Prezesa”, Rzeczpospolita C 7.11.2017. prawo.rp.pl.

The Role of Bar Leaders in defending the judiciary from attacks by the media and politicians, Palestra 2017, Nr 11.

Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-211, red. W. Wróbel, A. Zoll, 5. Wydanie, Warszawa 2017, (uwagi wprowadzające do rozdziału XVII, komentarz do art. 127-139).

Akcesoryjność czy samodzielność odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo w prawie wykroczeń?, złożone do Księgi Jubileuszowej Profesora Stanisława Hoca.

Podstawy odpowiedzialności za współdziałanie w popełnieniu wykroczenia. Kilka uwag o nieistniejących przepisach, [w:] W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości. Prace dedykowane profesorowi Janowi Widackiemu, red. K. Banasik, A. Kargol, A. Kubiak-Cyrul, M. J. Lubelski, E. Plebanek, A. Strzelec, Kraków 2018, s. 339-366.

Nowelizacja prawa wykroczeń a zasada ne bis in idem, „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2017, Nr 41-42, Lipiec-Grudzień 2017, ss.

Problem reakcji na tzw. czyny przepołowione w świetle ciągłości popełnienia przestępstwa, konstrukcji idealnego zbiegu czynów karalnych oraz zasady ne bis in idem (złożone do druku w Prok. i Pr).

Spory ustrojowe a kompetencje sądów (granice bezpośredniego stosowania Konstytucji), Palestra 2017, Nr 12, s. 15-36.

Potrzebni od zaraz profesjonalni legislatorzy, Rzeczpospolita C, 05.12.2017

Konkurencja dla „Ucha Prezesa”, Rzeczpospolita C, 07.11.2017

Problem warunkowego zawieszenia wykonania kary w kontekście zasad wymiaru kary łącznej oraz reguł intertemporalnych [w:] Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, red. J. Majewski, Toruń 2013, s. 47-83.

Z problematyki dostępu do akt postępowania w postępowaniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, Adwokatura wobec najnowszych zmian prawa sądowego. Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu, red. J. Giezek, T. I, Warszawa 2008, ss. 25-98.

O potrzebie nowelizacji przepisów zawartych w rozdziałach I-III Kodeksu karnego z 1997 r. Analiza założeń wstępnych potrzeb nowelizacji Kodeksu karnego, Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Warszawa 2011.

Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym – analiza aktualnego stanu prawnego w kontekście praktyki stosowania prawa oraz propozycje nowych rozwiązań ustawowych [w:] Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Nr 1/2010, Warszawa 2010, s. 205-289.

Zasada minimalizacji tymczasowego aresztowania w postępowaniu jurysdykcyjnym, Państwo i Prawo 2010, Nr 1, ss. 39-51.

Sprawozdanie z I Krakowsko-Warszawskiego Seminarium Karnistycznego, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2015, nr 1 (18) [współautor: Valeri Vachev]

Odpowiednie stosowanie okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną wobec przewinień dyscyplinarnych, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne 2016, nr 4

Zakres obowiązku udzielenia pomocy ofierze wypadku drogowego i sankcje za jego naruszenie, Paragraf na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego 2016, nr 8

Materialnoprawny charakter instytucji przekroczenia granic obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia i karnoprocesowe konsekwencje jej zastosowania, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, z. 2

Norma sankcjonowana w prawie karnym i dyscyplinarnym. Próba analizy porównawczej, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2015, nr 1 (18)

Specyfika postępowania w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [w:] Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, red. P. Czarnecki, Warszawa 2016

Skarga na wyrok sądu karnego odwoławczego uchylający wyrok sądu pierwszej instancji [w:] Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego. Od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia, red. P. Czarnecki, M. Nowak, Kraków 2016 [współautor: Joanna Pawlikowska]

Wyłączenie odpowiedzialności karnej i zawodowej lekarza za nieudzielenie pomocy. Rozważania na gruncie art. 162 k.k., [w:] Kiedy lekarz mówi „nie”, czyli prawne aspekty odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, red. T. Sroka, A. Białek, Kraków 2015

Niezależność orzecznicza sądu lekarskiego oraz jej konsekwencje w sferze obowiązywania zasad domniemania niewinności i ne bis in idem [w:] Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna lekarza, red. J. Mróz, R. Stężała, R. Strubel, M. Szczepaniak, A. Świerczyna, K.A. Wojdyło, Wrocław 2015

W stronę legalizmu czy oportunizmu? Procedury alternatywne w prawie francuskim oraz umorzenie kompensacyjne w prawie polskim jako formy reakcji karnej w sprawach drobnej i średniej przestępczości – złożony do druku

Konwencyjny i konstytucyjny standard rzetelnego procesu w ramach postępowania typu habeas corpus w świetle uregulowań kodeksu postępowania karnego [w:] Z zagadnień prawa karnego i procesu karnego, red. D. Gil, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2/2016

Ochrona symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie handlowym na gruncie prawa znaków towarowych [w:] Prawo a ochrona dóbr kultury, red. nauk. P. Dobosz, M. Adamus, D. Sokołowska, Kraków 2014

Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego [w:] Od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia, red. P. Czarnecki, M. Nowak, Warszawa 2016

K. Witkowska, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 12 października 2011 r., III KK 145/11, Palestra nr 9-10/2012, s. 133 i nast.

K. Witkowska, Aplikant adwokacki jako obrońca w procesie karnym, Biuletyn Krakowskiej Izby Adwokackiej, nr 1/2013, s. 19 i nast.

K. Witkowska-Moździerz, Angelika Arter-Krzyżek, #nowoczesnaadwokatura, Palestra 2016, nr 10, s. 86 i nast.

K. Witkowska, Interpretacja konstytucyjnych praw i wolności w świetle unormowań międzynarodowych na przykładzie zasady ne bis in idem (w:) E. Grzęda, Ł. Zbyszyński, Konstytucja RP a stosunki międzynarodowe, Kraków 2011, s. 109 i nast.

K. Witkowska, Obowiązek zmiany rejestracji pojazdu w niektórych państwach Unii Europejskiej (w:) D. Gil Butryn, A. Jakieła, K. M. Woźniak, Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości, Lublin 2012, s. 568 i nast.

K. Witkowska, Skuteczniejsze prawo do obrony – w kierunku kontradyktoryjności czy inkwizycyjności? (w:) A. Światłowski (red.) Prawo do obrony – teoria a rzeczywistość, Kraków 2012, s. 329 i nast.

K. Witkowska, Procesowe konsekwencje zasady nullum crimen sine lege (w:) I. Sepioło (red.) Nullum crimen sine lege, Warszawa 2013, s. 373 i nast.

K. Witkowska, Modelowe założenia procesu karnego w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (w:) P. Wiliński (red.) Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Warszawa 2013, s. 674 i nast.

K. Witkowska, Postępowanie w sprawie wydania wyroku łącznego (w:) P. Kardas, W. Wróbel (red.), Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013, s. 632 i nast.

K. Witkowska-Moździerz, Środki kompensacyjne w projekcie nowelizacji kodeksu karnego (w:) I. Sepioło-Jankowska (red.), Reforma prawa karnego, Warszawa 2014, s. 195 i nast.)

K. Witkowska-Moździerz, Funkcjonalne rozumienie tajemnicy adwokackiej oraz jej gwarancje w procesie karnym, (w:) P. Kardas, J. Giezek (red.) Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, Warszawa 2015, s. 413 i nast.

K. Witkowska-Moździerz, Pokrzywdzony a prawo karne (w:) I. Sepioło-Jankowska (red.), Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, Warszawa 2016, s. 292 i nast.

M. Rams, Jednym głosem na temat walki z przestępczością gospodarczą w Europie, http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/jednym-glosem-na-temat-przestepczosci-gospodarczej-w-europie/

M. Rams, Krakowskie Forum Karnistyczne wokół kontradyktoryjności, http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/k/

M. Rams, O sposobach rozwiązywania kolizji między prawem Unii Europejskiej a prawem krajowym (na przykładzie penalizacji niezachowania w tajemnicy informacji poufnych), Cz.PKiNP, 1/2017

M. Rams/M. Szewczyk, Komentarz do rozdziału XVI kodeksu karnego (w:) W. Wróbel, A. Zoll (red.) Kodeks karny, Część szczególna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k., Tom II, wyd. 5, Wolters Kluwer Polska 2017

Glosa do postanowienia SN z dnia 9 listopada 2009 r., III KK 161/09 (dot. wykładni art. 204 § 4 k.k.), System Informacji Prawnej LEX 2010 nr 114141 (publikacja elektroniczna).

Glosa do postanowienia SN z dnia 30 lipca 2008 r., II KK 21/08 (dot. zbiegu przepisów art. 197 k.k. i 198 k.k.), System Informacji Prawnej LEX 2010 nr 110470 (publikacja elektroniczna).

Glosa do postanowienia SN z dnia 29 lipca 2009 r. I KZP 8/09 (dot. zasady nullum crimen sine lege, wykładni art. 231 k.k.), System Informacji Prawnej LEX 2010 nr 109658 (publikacja elektroniczna).

Glosa do postanowienia SN z dnia 29 kwietnia 2009 r. I KZP 6/09 (dot. wymiaru kary przy podżeganiu, wykładni art. 22 § 2 k.k.), Przegląd Sądowy 2010, nr 5, s. 127 – 134.

Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z 17 grudnia 2008 r., I KZP 27/08 (dot. wykładni znamion „przemoc” i „gwałt” na gruncie art. 280 § 1 k.k., art. 130 § 3 k.w. i art. 166 k.k.), Państwo i Prawo 2010, z. 3, s. 136 – 141.

O potrzebie teoretycznej, dogmatycznej i kryminalnopolitycznej refleksji nad negatywnymi przesłankami obiektywnego przypisania skutku przestępnego (w:) red. J. Giezek, P. Kardas, Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 241 – 284.

Przesłanki wymiaru kary łącznej orzekanej w trybach wyroku skazującego i wyroku łącznego na tle nowego modelu kary łącznej, Palestra 2015, nr 7-8, s. 86-95.

Granice zakazu reformationis in peius w świetle zasad konstytucyjnych (współautor Ewa Plebanek) (w:) red. M. Grzybowski, Państwo Demokratyczne, Prawne i Socjalne. Studia Prawnicze. Księga Jubileuszowa Dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, Tom 3, Kraków 2014, s. 449 – 469.

Zasady konstruowania zarzutów apelacyjnych opartych na względnych przyczynach odwoławczych (w:) red. P. Hofmański, P. Kardas, P. Wiliński, Fiat iustitia pereat mundur. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, Warszawa 2014, s. 35-58.

Normatywne mechanizmy zapobiegające przyjęciu realnego zbiegu przestępstw jako negatywna przesłanka zastosowania instytucji kary łącznej (w:) red. W.Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Wolters Kluwer 2013, s. 405 – 427.

Kryteria obiektywnego przypisania skutku na tle współczesnej polskiej dogmatyki prawa karnego (w:) red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Państwo Prawa i Prawo Karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Wolters Kluwer 2012, T. II, s. 503 – 528.

Nowe typy czynów zabronionych w zakresie przestępstw seksualnych. Kilka uwag dotyczących wykładni art. 197 § 3 pkt 2 i 3 k.k., art. 200a k.k. i art. 200b k.k. (w:) red. M. Perz, T. Zawadzki, Mechanizmy przestępczości. Psychologiczne aspekty seksualności, Kraków 2012, s. 10-18.

Kontrowersje w zakresie materialnego bądź formalnego charakteru przestępstwa nadużycia władzy (art. 231 § 1 k.k.), Przegląd Sądowy 2011, nr 9, s. 72 – 83.

Prawnokarne aspekty wykorzystania wiedzy psychologicznej w zakresie reakcji penalnej na przestępczość seksualną (w:) red. R. Polczyk, Przestępstwa seksualne z perspektywy psychologicznej i prawniczej, Kraków 2010, s. 9-28.

Wokół „przepołowionego” charakteru przestępstwa rozboju, Państwo i Prawo 2009, z. 2, s. 89 – 101.

Odpowiedzialność karna sędziego za przestępstwo urzędnicze niedopełnienia prawnego obowiązku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, Przegląd Sądowy 2007, nr 6, s. 37 – 52.

Obiektywne przypisanie skutku przestępnego w przypadku kolizji odpowiedzialności za skutek, Państwo i Prawo, 2005, z. 10, s. 75 – 89.

Prawnokarne przypisanie skutku w postaci konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2004 r., V KK 37/04, Przegląd Sądowy 2005, nr 4, s. 119 – 133.

Prawo karne. Testy, podpowiedzi, rozwiązania (w:) A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, J. Duda, M. Górczak, W. Górowski, K. Mamak, red. M. Małecki, M. Pyrcak-Górowska, M. Sławiński, T. Sroka, A. Wojtaszczyk, D. Zając, W. Zontek, Kraków 2016, ss. 216.

Zasady wymiaru kary łącznej (w:) P. Kardas, M. Bielski, Kara łączna i ciąg przestępstw (w:) A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, W. Górowski, M. Iwański, M. Jakubowski, J. Jodłowski, P. Kardas, M. Małecki, K. Mamak, K. Pałka, A. Pilch, M. Pyrcak, J. Raglewski, T. Sroka, Sz. Tarapata, red. W. Wróbel, D. Zając, P. Zakrzewski, A. Zoll, W. Zontek, Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, Kraków 2015, s. 517-575.

Rozdział XX k.k. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2: art. 117-277. Red. Andrzej Zoll. Aut: A. Barczak – Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska – Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll., wyd. 4, Wolters Kluwer 2013, ss. 1641.

Materiały do nauki prawa karnego materialnego – kazusy, testy, zadania argumentacyjne, (współautorzy A. Barczak – Oplustil, G. Bogdan, W. Górowski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, W. Wróbel), Wolters Kluwer 2012, wyd. 3, ss. 392.

Dwustulecie Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo „Dante – Media” 2011 (ISBN 978-83-62977-24-6), ss. 117.

Materiały do nauki części szczególnej prawa karnego materialnego. Kazusy (red. naukowa: W. Wróbel, M. Bielski; autorzy: A. Rosowska, A. Wiatrowska, R. Zwoliński, O. Żurek), Wolters Kluwer 2011, ss. 156.

Materiały do nauki prawa karnego materialnego (kodeks karny i kodeks karny skarbowy) – kazusy i pytania testowe, (współautorzy A. Barczak – Oplustil, G. Bogdan, W. Górowski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, W. Wróbel), Wolters Kluwer 2009, wyd. 2, ss. 332.

Rozdział XX k.k. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2: art. 117-277, T. 3: art. 278-363. Red. Andrzej Zoll. Aut: A. Barczak – Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska – Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll., wyd. 3, Wolters Kluwer 2008, ss. 1430 + 1270.

Materiały do nauki prawa karnego materialnego (kodeks karny i kodeks karny skarbowy) – kazusy i pytania testowe, (współautorzy A. Barczak – Oplustil, G. Bogdan, W. Górowski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, W. Wróbel), Wolters Kluwer 2007 r., wyd. 1, s. 297.

W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego, Mida 2011, Nr 3.

Kara dożywotniego pozbawienia wolności – uwagi na kanwie nowelizacji kodeksu karnego, „Rzeczpospolita”, Prawo co dnia, 1995, Nr 218.

Balans of Pawer Between Trade Unions and Employer Organizations in Poland, Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy, Editor A. Świątkowski, Volume 6, Kraków 1994.

Glosa do postanowienia SN z dnia 9 stycznia 1996 r. (II KRN 159/95) – dotycząca pojęcia społecznego niebezpieczeństwa czynu z art. 1 k.k. z 1969 r., Palestra 1997, Nr 1-2, ss. 246-258. (współautorka)

Glosa do postanowienia SN z dnia 27 października 1994 r. (III KRN 144/94) – dotycząca obrony koniecznej, Palestra 1996, Nr 7-8, ss. 275-282 (współautorka).

Odpowiedzialność za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w świetle regulacji nowego k.k. z 1997 r., cz. II, Palestra 1999, Nr 3-4, ss. 35-52. (współautorka)

Odpowiedzialność za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w świetle regulacji nowego k.k. z 1997 r., cz. I, Palestra 1999, Nr 1-2, ss. 19-38. (współautorka)

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za 1995 r., Przegląd Sądowy 1996, Nr 11-12, ss. 121-148. (współautorka)

Kara jako konflikt dóbr i kolizja norm w świetle koncepcji Roberta Alexy’ego konfliktu reguł i kolizji norm. Rozważania na tle konstytucyjnych norm stanowienia i stosowania prawa, Przegląd Sejmowy 1996, Nr 1.

Kodeks karny. Część szczególna. T. III. Komentarz do art. 278-363, 4. wydanie, Wolters Kluwer Warszawa 2016 (autor komentarza do przepisów: 278-295).

Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz do art. 278-363 kodeksu karnego, wyd. III, red. A. Zoll, Warszawa 2008, (autor komentarza do przepisów art. 278-295).

Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz do art. 117-277 Kodeksu karnego, Warszawa 2008, wyd. III, red. A. Zoll (autor komentarza do przepisów art. 127-139, ss. 58-179).

Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz do art. 278-363 kodeksu karnego, wyd. II, red. A. Zoll, Kraków 2006, (współautorka komentarza do przepisów art. 278-295).

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 278-363 Kodeksu karnego, t. 3, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, wyd. I, red A. Zoll, Kraków 1999, ss. 1120 (współautorka komentarza do art. 278-295).

Czyn ciągły i ciąg przestępstw w kodeksie karnym z 1997 r. Komentarz do art. 12 i art. 97 k.k. z 1997 r., Nowa Kodyfikacja Karna. Kodeks karny. Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Kadr i Szkolenia, zeszyt 20, Warszawa 1998, ss. 137 (współautorka całości opracowania).

Czyn ciągły i ciąg przestępstw w kodeksie karnym z 1997 r. Komentarz do art. 12 i art. 97 k.k. z 1997 r., Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1999, ss. 137 (współautorka całości opracowania).

Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego, Warszawa 2012.

Przestępstwa przeciwko mieniu, Nowa Kodyfikacja karna. Kodeks karny. zeszyt 21, Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 1998, ss. 318 (współautorka całości opracowania)

Przestępstwa przeciwko mieniu, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1999, ss. 318 (współautorka całości opracowania)

Odpowiedzialność pielęgniarki za niedopełnienie obowiązku troski o pacjenta, IV Sesja Szkoleniowo-Naukowej z cyklu „Pacjent – Pielęgniarka, Partnerzy w działaniu”, Kraków 2005.

Osoba szczególnie zobowiązana do poinformowania o fakcie popełnienia przestępstwa, a ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej”, III Sesja Szkoleniowo-Naukowej z cyklu „Pacjent – Pielęgniarka, Partnerzy w działaniu”, Kraków 2004.

Kilka uwag na temat podstaw odpowiedzialności karnej pielęgniarki, Konferencja Naukowa Pielęgniarek i Położnych, Kraków 2003.

Prawne aspekty autonomii pacjenta, V Sesja Naukowa z cyklu „Etyka w medycynie” pt. „Autonomia pacjenta”, Kraków 2003.

Rozważania na temat odpowiedzialności karnej lekarza w związku z dokonywaniem przeszczepów, IV Sesja Naukowa z cyklu „Etyka w medycynie”, Kraków 2002.

Karnoprawna ochrona czci w projekcie kodeksu karnego. Opracowanie przygotowane w grudniu 1993 r. w ramach programu badawczego KBN realizowanego przez Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego w Warszawie.

Nie dostosowuje się konstytucji do systemu, Dziennik Gazeta Prawa B, 26.09.2017, prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl26.09.2017.

Obecność prof. Gersdorf na ślubowaniu nowego sędziego TK. Tłumaczenia prezes SN pogrzebały sprawę, Dziennik Gazeta Prawna B, 23.09.2017, prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl23.09.2017.

Jad z antysądowej kampanii za nasze pieniądze, Dziennik Gazeta Prawna B, 20.09.2017, prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl20.09.2017.

Nadprodukacja niedouczonych prawników, Dziennik Gazeta Prawna B, 30.08.2017, Prawna.pl.prawo. gazetaprawna.pl30.08.2017.

Zabrać obywatelom i dać sędziom, czyli wizja reformy sądownictwa oczami Ministerstwa Sprawiedliwości, Dziennik Gazeta Prawna B, 21.08.2017, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl21.08.2017.

Rządzący łamią reguły. Czym to się może skończyć?, Polityka.pl21.08.2017 r.http:/www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1716818,1,rzadzacy-lamia-reguly-czym-to-sie-moze-skonczyc.red.

Sąd to nie teatr, minister nie reżyser, Dziennik Gazeta Prawna B, 20.07.2017, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl20.07.2017.

Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa jest za, a nawet przeciw rozjechaniu sądów walcem, Dziennik Gazeta Prawa B, 26.06.2017, Prawna.pl.prawo. gazetaprawna.pl26.06.2017.

Przed Trybunałem test rozumu, Dziennik Gazeta Prawna B, 14.06.2017, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl14.06.2017

Rozdwojenie jaźni ministra. Bezpośrednie stosowanie konstytucji pozwala na uelastycznienie prawa, Rzeczpospolita C. Rzecz o Prawie, 13.06.2017, prawo.rp.pl.

Owoce zatrutego drzewa znowu nielegalne, Rzeczpospolita C, 7.06.2017, prawo.rp.pl.

Nie każdy naukowiec może być sędzią, Dziennik Gazeta B, 17.05.2017, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.17.05.2017.

Posłowie a niezależność władzy sądowniczej, Dziennik Gazeta Prawna B, 8.05.2017, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl8.05.2017.

Sztuka trzaskania butami przed ministrem sprawiedliwości, Dziennik Gazeta Prawna B, 20.04.2017, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl20.04.2017.

Kiedy kara najwyższa, kiedy łączna, a kiedy konfiskata rozszerzona, Dziennik Gazeta Prawna, 14-17 Kwietnia 2017, TGP Nr 15 (70)/DGP Nr 74 (4473), C8-C9, Podatki i Księgowość, gazetaprawna.pl

Polityczna KRS – z półuśmieszkiem satysfakcji, Dziennik Gazeta Prawna B, 23.03.207, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl23.03.2017.

Konstytucja nie jest od kurzenia się półce, Dziennik Gazeta Prawa D4, Nr 51 (4450), 14.03.2017,gazetaprawna.pl14.03.2017.

Sądownictwo nie jest dla sędziów, ani dla polityków, Dziennik Gazeta Prawa B, 08.02.2017, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl8.02.2017.

Kodeks karny narzędziem dyscyplinowania opozycji, czyli finał konkursu na najgłupszą opinię prawną, Dziennik Gazeta Prawa B8, 16.01.2017, Nr 10 (4409), Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl16.01.2017.

Między prawniczą finezją a bezrefleksyjnym nieposłuszeństwem, Dziennik Gazeta Prawa B, 3.01.2017, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl3.01.2017.

Gumowy kręgosłup u sędziego politykom zupełnie nie przeszkadza, Prawnik, Dziennik Gazeta Prawa, 27.12.2016, gazetaprawna.pl

Wygoda posłów nie jest normą konstytucyjną, Dziennik Gazeta Prawna B, 20.12.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl20.12.2016.

Polski system konstytucyjny został cofnięty do zamierzchłych czasów, Dziennik Gazeta Prawna A, 5.12.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.5.12.2016.

Oby adwokatura nie pokonała się sama, Dziennik Gazeta Prawna B, 22.11.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl22.11.2016.

Hiperinflacja prawa, czyli nie idziemy do roboty, Rzeczpospolita. Rzecz o Prawie, Nr 267 (10600),I4, prawo.rp.pl.

Prokuratoria adwokatem rządowych firm? To chybiony pomysł, Dziennik Gazeta Prawa B, 8.11.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl8.11.2016.

Prokurator jak sąd, czyli uchylenie wyroku to nie tylko techniczna konsekwencja, Dziennik Gazeta Prawna B, 13.10.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl13.10.2016.

Niesłychany pomysł, by prokurator rządził w sądzie, wywiad w Gazeta Wyborcza 8-9.10.2016, s. 4.

Nowa ustawa o statusie sędziów TK, czyli stwarzanie warunków do deprawacji władzy, Dziennik Gazeta Prawna B, 6.10.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl6.10.2016.

Wizerunku adwokatury nie poprawi piękne opakowanie ze złotą kokardą, Dziennik Gazeta Prawna B, 21.09.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl21.09.2016.

Obrona bastionów z pożytkiem dla obywateli, Dziennik Gazeta Prawna B, 8.09.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.8.09.2016.

Kolejny raz adwokatura stanęła przed próbą, Prawnik.pl.www.prawnik.pl/opinie/artykuly/972638,kolejny-raz-adwokatura-stanela-przed-proba.html.

Politycy dopełnią aktu zniszczenia, Dziennik Gazeta Prawna B, 17.08.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.17.08.2016.

Reforma systemu prawnego – nowy pomysł czy zmarnowany potencjał, Rzeczpospolita C. Rzecz o prawie 10.08.2016.

Lichwy nie da się wytępić cepem, Dziennik Gazeta Prawna B, 26.07.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.26.07.2016.

Ustawa naprawcza jak kij bajsbolowy, Dziennik Gazeta Prawna B, 13.07.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.13.07.2016.

Stosunek zaufania a prawo do wolności wypowiedzi, Dziennik Gazeta Prawa B, 6.07.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.6.07.2016.

Konstytucyjne prawo do sądu a stawki, opłaty, koszty i inne bariery, pokójadwokacki.magazyn, lipiec/sierpień 2016, Nr 1, s. 46-53; www.pokojadwokacki.pl

Połączenie? Chcą go nieliczni, Prawnik. Nr 128 (4275). Dziennik Gazeta Prawna, 5 lipca 2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.5.07.2016.

Superprokurator z superuprawnieniami, Dziennik Gazeta Prawna B, 20.06.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.20.06.2016.

Spór o Trybunał Konstytucyjny czas zakończyć, Rzeczpospolita C, Rzeczpospolita Rzecz o Prawie, 15.06.2016.

Sądy nie będą stosowały prawa sprzecznego z konstytucją, Dziennik Gazeta Prawna B, 14.03.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.14.03.2016.

Kto nie ryzykuje kosztami, jest bardziej skory do sądu, Dziennik Gazeta Prawna B, 8.03.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.8.03.2016.

Jedynym sądem, w którym działa zasada prawdy materialnej, jest Sąd Ostateczny, Dziennik Gazeta Prawa B, 8.02.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.8.02.2016.

Jak ułatwić dostęp do kasacji, Rzeczpospolita C, Rzeczpospolita Rzecz o Prawie, 3.02.2016.

Czy w świecie podsłuchów znajdzie się miejsce na prawo do obrony, Rzeczpospolita C, 15.01.2016.

Prokuratora wymaga reform, nie zaorania, Dziennik Gazeta Prawna B, 13.01.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.13.01.2016.

Inwigilacją w obywateli, czyli wchodzimy w rok 1984, Dziennik Gazeta Prawa B, 4.01.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.4.01.2016.

Trybunał musi orzec o (nie)konstytucyjności nowelizacji, bezpośrednio stosując konstytucję, Dziennik Gazeta Prawna B, 29.12.2015, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.29.12.2015.

Trybunał stanie się bezproduktywną dekoracją, Dziennik Gazeta Prawa B, 21.12.2015, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.21.12.2015.

Wyroki Trybunału nie mogą być unieważnione, Dziennik Gazeta Prawna B, 16.12.2015, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.16.12.2015.

Trybunał Konstytucyjny: diamenty czy szkiełka, Dziennika Gazeta Prawna B, 9.12.2015., Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.9.12.2015.

W trybie zabezpieczenia nie buduje się państwa prawa, Dziennik Gazeta Prawna B, 3.12.2015, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.3.12.2015.

Ułaskawienie to nie tylko kwestia smaku, Rzeczpospolita C, 1.12.2015.

Polityczna większość nie zastąpi konstytucji, Dziennik Gazeta Prawna B, 23.11.2015; Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.23.11.2015.

Polityka w sądach i prokuraturze wyrzuci z nich sprawiedliwość, Dziennik Gazeta Prawna B, 13.11.2015; Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.13.11.2015.

Adwokaci i radcy prawni: bez debaty oddamy pole politykom, Dziennik Gazeta Prawna B, 1.10.2015.; Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.1.10.2015.

Wymiar sprawiedliwości. Pęknięcia, które można jeszcze posklejać, czy początek rozpadu? [w:] Dziennik Gazeta Prawna B, 28.08.2015.; Gazeta Prawna.pl. prawo.gazetaprawna.pl.28.08.2015.

Konfrontacje DGP. Uzupełnienie uzasadnienia orzeczenia: szansa czy ryzyko? [w:] Dziennik Gazeta Prawna B, 14.08.2015; Gazeta Prawna.pl. prawo.gazetaprawna.pl.14.08.2015.

Sprawozdanie z IV Krakowskiego Forum Karnistycznego, 30 czerwca 2015 r., Wiadomości Adwokatury (www.adwokatura.pl).

Sprawozdanie z konferencji „Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe w nowym modelu procesu karnego” zorganizowanej przez I Prezesa SN prof. M. Gersdorf, Prokuratora Generalnego A. Seremeta przy współudziale Prezesa NRA A. Zwary i Prezesa KRRP D. Sałajewskiego w dniu 4 marca 2015 r. w Warszawie w siedzibie SN, Wiadomości Adwokatury (www.adwokatura.pl).

Słuszne oburzenie. Wywiad dotyczący dysfunkcjonalności polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości – Dziennik Gazeta Prawna, Weekend, 19 września 2014, Nr (Nr 182), A14-A15.

Grzechy trzeciej władzy, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł 2014, Nr 9, s. 28.

Potrzeba wielopłaszczyznowej diagnozy pracy sądownictwa, wnp.pl (Portal Gospodarczy), 1.09.2014.

Sprawozdanie z Konferencji „Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej” zorganizowanej w dniach 29-30 maja 2014 roku we Wrocławiu przez Komisję Legislacyjną Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Katedrę Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wiadomości Adwokatury 2014-06-13 (www.adwokatura.pl).

Biegły dla ubogiego wejdzie furtką, Dziennik Gazeta Prawna, 5 maja 2014 r., Nr 85 (3726), B12.

W postępowaniu przygotowawczym obrońca niewiele jest w stanie uczynić, In Germio. Dwumiesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych, 2013, Nr 1 (80), ss. 5-10.

Świat prawników. Kłopotliwa amnestia. – Dziennik Gazeta Prawna. Magazyn Prawnik, 25 lipca 2012 r., Nr 143 (3281).

Ouo vadis legislacjo. Legislacja – czy jest szansa na poprawę – Dziennik Gazeta Prawna, Magazyn Prawnik, 13 czerwca 2012, Nr 12 (Nr 11325).

Zmiany w kodeksie postępowania karnego. Obrona z urzędu – Dziennik Gazeta Prawna. Magazyn Prawnik, 16 maja 2012, Nr 94 (3232) – D4-D5.

Sędzia w roli arbitra – Tygodnik Powszechny, 4 marca 2012, Nr 10, Dodatek Specjalny. 30 lat prawa o adwokaturze, s. III.

Kodeks karny na półmetku. Zmiany na gorsze i na lepsze, „Rzeczpospolita”, Prawo co dnia 1996, Nr 288.

Ucieczka z miejsca wypadku, „Rzeczpospolita”, Prawo co dnia 1995, Nr 231.

Zagarnięcie mienia, „Rzeczpospolita”, Prawo co dnia 1995, Nr 230.

Grzywna inaczej. Nowelizacja kodeksu karnego, „Rzeczpospolita”, Prawo co dnia 1995, Nr 223.

Oszustwo asekuracyjne, „Rzeczpospolita”, Prawo co dnia 1995, Nr 158.

Oszustwo kredytowe, „Rzeczpospolita”, Prawo co dnia 1995, Nr 157.

Przestępstwo nadużycia zaufania, „Rzeczpospolita”, Prawo co dnia 1995, Nr 156.

Prawo karne dla ochrony gospodarki, „Rzeczpospolita”, Prawo co dnia 1994, Nr 121. (współautor)

Żołnierz skazanym – o zasadach wykonania kary wobec żołnierzy w projekcie k.k.w, „Rzeczpospolita”, Prawo co dnia 1994, Nr 96.

Resocjalizacja na życzenie skazanego, „Rzeczpospolita”, Prawo co dnia 1994, Nr 2-4.

Więcej spójności, bliżej tradycji – rozważania o projekcie kodeksu wykroczeń, „Rzeczpospolita”, Prawo co dnia 1994, Nr 38. (współautor)

Ochrona uniwersalnych wartości, „Rzeczpospolita”, Prawo co dnia 1993, Nr 286.

Seks i obyczajność, „Rzeczpospolita”, Prawo co dnia 1993, Nr 282.

Przestępstwa komunikacyjne w projekcie kodeksu karnego, „Rzeczpospolita”, Prawo co dnia, 1993, Nr 218.

What are the limits on the introduction of “private” evidence (collected or produced by the parties themselves) in criminal proceedings?  What are the procedural mechanisms for evaluating such evidence and determining its admissibility? (złożone do druku w Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych).

Kontradiktorietaet und Konsensualismus im neuen Modell des polinischen Strafprozesses [w:] Strafrechtlicher Reformbedarf. Materialien einer deutsch-japanisch-polnisch-tuerkischen Tagung im Jahre 2015 in Rzeszów und Kraków (Polen), Herausgegeben von: Jan. C. Joerden und Andrzej J. Szwarc, Poznań 2016, ss. 281-301.

Akzessorietät der täterschaftlichen Beteiligungsformen auf dem Boden der polnischen Strafrechtsdogmatik , AIC 2008, ss. 53-86.

Das erlaubte Sportrisiko – ein außergesetzlicher Rechtfertigungsgrund (Konträrtypus) oder ein Element zur Präzisierung der Rechtswidrigkeitsebene? [w:] Festschrift fuer A. J. Szwarc, Humblot&Duckner Berlin 2009, ss. 585-604.

Der Integrationsprozess des Strafrechts aus der Sicht des Corpus Juris und des Statuts des Internationales Strafgerichtshofes, Krakauer Augsburger Rechtsstudien, Kraków 2004, ss. 337-358.

Konsensualismus im Strafverfahren, Drittes deutsch-japanisch-polnisches Strafrechtskolloquium der Stipendiaten der Alexander von Humboldt-Stiftung, Posen 2006, ss. 131-176.

Polizei- und Strafrechtszusammenarbeit – Vorbereitungen und Perspektiven in Polen [w:] Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des rechts und die Osterweiterung der Europäischen Union, Hrsg. Franz Merli, Thelem 2001, ss. 79-94.

2 Fallstudien. Kommentar [w:] Einzelverantwortung und Mitverantwortung im Strafrecht. Hrsg. A. Eser, B. Huber, K. Kornils, Freiburg im Breisgau 1998, ss. 401-422.

Über zwei Bedeutungen der Schuld in Strafrecht, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1997, (109), Heft 2, ss. 399-416, (współautor).

Glosa do wyroku TK z 7 grudnia 2010 r. (P 11/09) – dotycząca możliwości odczytywania zeznań świadków w postępowaniu jurysdykcyjnym, współautor Paweł Wiliński, Palestra 2011, Nr 3-4, ss. 133-143.

Glosa do postanowienia SN z dnia 8 kwietnia 2009 r. (IV KK 4-7/08, Lex Nr 503265) – dotycząca konstrukcji idealnego zbiegu czynów karalnych oraz reguł wyłączania wielości ocen w prawie karnym, Palestra 2010, Nr 1-2, ss. 277-289.

Glosa do wyroku SN z dnia 13 kwietnia 2006 r., (IV KK 40/06) – dotycząca konstrukcji sprawstwa pojedynczego, sprawstwa pośredniego w kontekście możliwości realizacji znamienia wprowadzenia w błąd przewidzianego w art. 286 § 1 k.k. „za pośrednictwem innej osoby) – Przegląd Sądowy 2007, Nr 6, s. 150-168.

Glosa do uchwały składu 7-sędziów SN z dnia 9 czerwca 2006 r., (I KZP 11/03, OSNKW 2006, Nr 7-8, poz. 64) – dotycząca problemu orzekania kary łącznej w wyroku łącznym w sytuacji, gdy wszystkie wymierzone za pozostające w realnym zbiegu kary zostały w całości wykonane) – Przegląd Sądowy 2007, Nr 2, ss. 139-155.

Glosa do postanowienia SN z dnia 18 czerwca 1996 r. (I KZP 5/96) – dotycząca konstrukcji tzw. przestępstwa ciągłego, Palestra 1997, Nr 3-4, ss. 124-131.

Glosa do uchwały SN z dnia 21 czerwca 1995 r. (I KZP 22/95) – dotycząca szkody majątkowej jako znamienia przestępstwa nadużycia zaufania, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1997, Nr 1, ss. 112-123.

Glosa do postanowienia SN z dnia 9 stycznia 1996 r. (II KRN 159/95) – dotycząca pojęcia społecznego niebezpieczeństwa czynu z art. 1 k.k. z 1969 r., Palestra 1997, Nr 1-2, ss. 246-258.

Glosa do postanowienia SN z dnia 27 października 1994 r. (III KRN 144/94) – dotycząca obrony koniecznej, Palestra 1996, Nr 7-8, ss. 275-282 (współautor).

Glosa do postanowienia SN z dnia 24 stycznia 1995 r. (I KZP 35/94) – dotycząca tzw. kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy, Orzecznictwo Sądów Polskich 1996, Nr 6, ss. 292-295.

Glosa do wyroku SN z dnia 21 czerwca 1995 r. (I KZP 21/95) – dotycząca zakresu kryminalizacji przestępstwa z art. 1 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego oraz kwestii związanych z wzajemną relacją przestępstwa z art. 217 oraz przestępstwa nadużycia zaufania, Informacja Prawnicza 1995, Nr 3-4, ss. 4-9.

Glosa do wyroku SN z dnia 11 stycznia 1993 r. (WRN 122/92) – dotycząca pojęcia zamiaru wynikowego oraz kryteriów oddzielających dolus eventualis od innych postaci strony podmiotowej, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1995, Nr 1, ss. 67-76.

Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015 i 2016 r., red. D. Kala, 1. Wydanie, (autor komentarza do przepisów art. 34, art. 35, art. 37a, art. 37b, art. 58, art. 59 i art. 61 k.k., łącznie 4 arkusze wydawnicze), złożone do druku

Kodeks karny skarbowy. Komentarz, redakcja Piotr Kardas, Grzegorz łabuda, Tomasz Razowski, III. Wydanie. Uzupełnione i zmienione (autor komentarza do przepisów: art. 6, art. 7; art. 8; art. 9; art. 37; art. 56; art. 76; Wolters Kluwer Warszawa 2017, ss.

Kodeks karny. Część ogólna. T. I. Komentarz, 5. Wydanie, Wolters Kluwer Warszawa 2016, Komentarz do art. 1-116 k.k., (autor komentarza do przepisów: art. 12, ss. 205-267; art. 18-24, ss. 362-528; art. 85-91; ss. 390-739).

Kodeks karny. Część szczególna. T. III. Komentarz do art. 278-363, 4. wydanie, Wolters Kluwer Warszawa 2016 (autor komentarza do przepisów: art. 278-295; art. 296-298; art. 307; art. 358-363).

Kara łączna i ciąg przestępstw [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.

Kodeks spółek handlowych. Przepisy karne [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja: Kodeks spółek handlowych. T. V. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz, 3. Wydanie, Warszawa 2015, s. 1591-1728.

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 116-277, 4. Wydanie, Warszawa 2014 (autor komentarz do przepisów art. 127-139).

Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Redakcja Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski, Wydanie II, uzupełnione i zmienione, (autor komentarza do przepisów: art. 6, art. 7; art. 8; art. 9; art. 37; art. 56; art. 76), Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ss.

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, wydanie IV, T. I. Komentarz do art. 1-116 k.k., Lex a Wolters Kluwer business Warszawa 2012 (autor komentarza do przepisów: art. 12; art. 18-24; art. 85-92a; ss. 192-239; s. 286-436; s. 1014-1188).

Kodeks karny skarbowy. Komentarz, redakcja Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski, (autor komentarza do przepisów art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 37; art. 56 i art. 76), Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz do art. 278-363 kodeksu karnego, wyd. III, red. A. Zoll, Kraków 2008, (autor komentarza do przepisów art. 278-295; art. 296-298; art. 307; art. 358-363, ss. 9-709; 866-871; 1214-1266).

Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz do art. 117-277 Kodeksu karnego, Kraków 2008, wyd. III, red. A. Zoll (autor komentarza do przepisów art. 127-139, ss. 58-179).

Przepisy karne kodeksu spółek handlowych. Komentarz [w:] Kodeks spółek handlowych. Pozakodeksowe prawo handlowe. T. V, 2. wydanie, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2008.

Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz. T. I, wyd. II, red. A. Zoll, Kraków 2004. (autor komentarza do art. 12 k.k. – czyn ciągły; autor komentarza do art. 18-24 k.k. sprawstwo, sprawcze oraz niesprawcze postaci współdziałania, autor uwag wprowadzających i komentarza do art. 85-92 – zbieg przestępstw i kara łączna).

Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz do art. 278-363 kodeksu karnego, wyd. II, red. A. Zoll, Kraków 2006, (autor komentarza do przepisów art. 278-295; art. 296-298; art. 307; art. 358-363, ss. 9-709; 866-871; 1214-1266).

Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz do art. 117-277 Kodeksu karnego, Kraków 2006, wyd. II, red. A. Zoll (autor komentarza do przepisów art. 127-139, ss. 58-179).

Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz. T. I, wyd. II, red. A. Zoll, Kraków 2004. (współautor).

Przepisy karne kodeksu spółek handlowych. Komentarz [w:] Komentarza do Kodeksu Spółek handlowych. T. V, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004. (współautor)

Przepisy karne kodeksu spółek handlowych. Komentarz, redakcja Jacek Giezek, Piotr Kardas, Wyd. I, Kraków 2003, ss. 717.

Przestępstwa przeciwko mieniu. Orzecznictwo Sądu Najwyższego za lata 1918-1999, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 2002, ss. 350 (współautor).

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 278-363 Kodeksu karnego, t. 3, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1999, ss. 1120 (współautor).

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277 Kodeksu karnego, t. 2, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1999, ss. 1120 (współautor)

Czyn ciągły i ciąg przestępstw w kodeksie karnym z 1997 r. Komentarz do art. 12 i art. 97 k.k. z 1997 r., Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1999, ss. 137 (współautor).

Czyn ciągły i ciąg przestępstw w kodeksie karnym z 1997 r. Komentarz do art. 12 i art. 97 k.k. z 1997 r., Nowa Kodyfikacja Karna. Kodeks karny. Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Kadr i Szkolenia, zeszyt 20, Warszawa 1998, ss. 137 (współautor).

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1998, ss. 860. (współpraca autorska)

Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1995, ss. 260 (współautor).

Pojęcie i system kar w prawie karnym Rzeczypospolitej Polskiej złożone do druku [w:] Aktualne zagadnienia instytucji kary w prawie karnym Ukrainy i Rzeczpospolitej Polskiej, red. M. Mozgawa (złożone do druku).

Opiniowanie sądowo-lekarskie, kilka uwag o potrzebie kompleksowego ujęcia problematyki dowodu z opinii biegłego w postępowaniu sądowym [w:] Opiniowanie sądowo-lekarskie (złożone do druku).

Karnistyczne ujęcie szkody majątkowej jako przejaw naturalizacji prawa [w:] Perspektywy naturalizacji prawa i moralności, red. J. Stelmach (w druku).

Ochrona informacji poufnej na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (Analiza karnistyczna na tle regulacji rozporządzenia MAR) [w:] red. A. Walaszek-Pyzioł, (w druku).

O sposobach rozwiązywania kolizji norm postępowania karnego z Konstytucją RP, prawem Unii Europejskiej oraz umowami międzynarodowymi [w:] red. J. Skorupka (w druku).

Wymiar kary łącznej [w:] System Prawa Karnego. T. 5. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, red. T. Kaczmarek, wydanie drugie, Warszawa 2017, ss. 525-698.

Jednolitość czy dwoistość nowego modelu kary łącznej a praktyczne aspekty stosowania znowelizowanych przepisów rozdziału IX kodeksu karnego [w:] Środki reakcji na czyn zabroniony po reformie Kodeksu Karnego z lutego 2015 r. Pierwsze doświadczenia, red. J. Majewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2017, s. 81-112.

Kilka uwag o sposobach rozstrzygania sporów dotyczących sprawczego współdziałania w popełnieniu przestępstwa indywidualnego, [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, D. Gruszecka, P. Kalisz, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. Tom XLIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego No 3762, Wrocław 2017, s. 191-232.

Model postępowania kasacyjnego w świetle najnowszych zmian w polskiej procedurze karnej [w:] Verba Volent, Scripta Manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, red. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2017, s. 144-161.

Dostęp do akt postępowania przygotowawczego a tajemnica postępowania karnego [w:] Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa Prof. Eleonory Zielińskiej, red. B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska, Warszawa 2016, ss. 151-166.

Podstawa, charakter i granice wymiaru kary za ciąg przestępstw w świetle nowelizacji z dnia 20 lutego 2015 r. [w:] Na styku prawa karnego i prawa wykroczeń. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, red. J. Sawicki, K. Łucarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, T. I, ss. 208-219.

Pomijalny zbieg przestępstw. Pomijalny zbieg przestępstw na tle mechanizmów redukcyjnych w prawie karnym. Ewolucje konstrukcji przestępstwa ciągłego. Czyn ciągły i ciąg przestępstw. Czyny współukarane jako szczególny przypadek pomijalnego zbiegu przestępstw [w:] System Prawa Karnego. T. 4, wydanie 2, red. L. K. Paprzycki, Warszawa 2016, ss. 216 (s. 849-1064).

Przenikanie się odpowiedzialności wykroczeniowej i administracyjnej – problem podwójnego karania [w:] Węzłowe problemy prawa wykroczeń – czy potrzebna jest reforma?, red. M. Kolendowska-Matejczuk, V. Vachev, Warszawa 2016, ss. 20-41.

Przedsiębiorstwo energetyczne jako pokrzywdzony [w:] Nielegalny pobór energii i inne nadużycia na rynku energetycznym, pod red. A. Walaszek-Pyzioł, Warszawa 2016, s. 233-256.

Relacje między zatrzymaniem a tymczasowym aresztowaniem. Kilka uwag o systemie reguł gwarancyjnych w postępowaniu typu habeas corpus [w:] Środki przymusu w znowelizowanej procedurze karnej, red. A. Lach, Toruń 2016, ss. 11-51.

O kryteriach obiektywnego oraz subiektywnego przypisania z punktu widzenia podstaw odpowiedzialności karnej – uwagi wprowadzające, [w:] Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2016, s. 11-37.

W poszukiwaniu tzw. negatywnych przesłanek obiektywnego przypisania [w:] Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2016, s. 165-212.

Sporne kwestie usiłowania przestępstw z narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo – [w:] Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, red. J. Majewski, Warszawa 2016.

Głos w dyskusji [w:] Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe w nowym modelu procesu karnego, Studia i Analizy Sądu Najwyższego, Warszawa 2015, s. 99-100.

Nowy model postępowania odwoławczego – wyzwania dla kontroli kasacyjnej i wznowieniowej orzeczenia widziane z perspektywy stron procesowych [w:] Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe w nowym modelu procesu karnego [w:] Studia i Analizy Sądu Najwyższego, T. II, Warszawa 2015, s. 85-92.

Przestępstwo łapownictwa gospodarczego [w:] System Prawa Karnego. t. 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red. R. Zawłocki, 2. Wydanie, C. H. Beck Warszawa 2015, (Rozdział IX, §§ 45-51), ss. 493-525.

Tajemnica adwokacka a procesowe zakazy dowodowe, [w:] [w:] Etyka adwokacka w kontradyktoryjnym procesie karnym, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015, ss. 225-261.

O etycznych i deontologicznych standardach aktywnej obrony w zmodyfikowanym modelu procedury karnej oraz wiążącej adwokata tajemnicy zawodowej (artykuł wprowadzający) [w:] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015, ss. 13-40.

O potrzebie zmiany paradygmatu obrony w sprawach karnych w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego. (Kilka uwag o ustawowych determinantach powinności obrońcy w postępowaniu karnym) – [w:] Etyka adwokacka w kontradyktoryjnym procesie karnym, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015, ss. 41-72.

Instytucjonalne i interpretacyjne uwarunkowania skuteczności reformy procedury karnej. [w:] Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, red. M. Rogacka-Rzewnicka, Warszawa 2015, s. 200-223.

Czy możliwy jest jednoczynowy zbieg sprawczych odmian oszustwa i nadużycia zaufania? [w:] Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga Jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, red. M. Bojarski, K. Łucarz, J. Brzezińska, Wrocław 2015, s. 166-189.

Problem granic legalności czynności uczestników postępowania karnego i konsekwencji ich przekroczenia [w:] Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania, red. D. Gruszecka, J. Skorupka, Warszawa 2015, s. 13-67.

Problem ustawowych podstaw integracji działalności kryminalnej tej samej osoby, czyli kilka uwag o teoretycznych modelach oraz ustawowych przesłankach rozstrzygania zagadnienia ciągłości popełnienia przestępstwa [w:] Inspiracje i kontynuacje. W kręgu idei Profesora Mariana Cieślaka, red. Wojciech Cieślak, Bydgoszcz-Gdańsk 2015, ss. 27-60.

Dowód prywatny a dowód publiczny (urzędowy) [w:] „Obrońca i pełnomocnik w postępowaniu karnym po 1 lipca 2015 r.”, red. P. Wiliński, Warszawa 2015, s. .

Wymiar kary łącznej [w:] System Prawa Karnego. T. 5. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, red. T. Kaczmarek, Warszawa 2015, ss. 521-643.

Materialnoprawne i proceduralne ujęcia tożsamości czynu w prawie karnym. Komplementarne czy alternatywne modele tożsamości? [w:] Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga pamiątkowa Profesora Lecha Gardockiego, C.H. Beck, Warszawa 2014, ss. 153-174.

Jeden czy dwa modele procesu karnego. (Kilka uwag o paradoksach związanych z nowelizacją kodeksu postępowania karnego w perspektywie funkcji prawa karnego) [w:] FIAT IUSTITIA PEREAT MUNDUS. Księga Jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, red. P. Hofmański przy współpracy P. Kardasa i P. Wilińskiego, Warszawa 2014, ss. 243-260.

Jawność wewnętrzna i zewnętrzna postępowania przygotowawczego [w:] Jawność jako wymóg rzetelnego procesu”, red. W. Jasiński, K. Nowicki, Warszawa 2013, ss. 15-68.

Relacje między prawem karnym materialnym i procesowym [w:] System Prawa Karnego Procesowego. T. I. Zagadnienia ogólne, Cz. I, red. P. Hofmański, Warszawa 2013, ss. 574-674.

O systemie Prawa Karnego Procesowego [w:] System Prawa Karnego Procesowego. T.I. Zagadnienia ogólne, cz. I, red. P. Hofmański, Warszawa 2013, ss. 37-93.

Pomijalny zbieg przestępstw. Pomijalny zbieg przestępstw na tle mechanizmów redukcyjnych w prawie karnym. Ewolucje konstrukcji przestępstwa ciągłego. Czyn ciągły i ciąg przestępstw. Czyny współukarane jako szczególny przypadek pomijalnego zbiegu przestępstw [w:] System Prawa Karnego. T. 4, red. L. K. Paprzycki, Warszawa 2013, ss. 216 (s. 849-1064).

Sprawstwo i współdziałanie w popełnieniu czynu zabronionego. Rozwój koncepcji odpowiedzialności za współdziałanie. Sprawstwo i sprawcze postaci współdziałania. Niesprawcze postaci współdziałania [w:] System Prawa Karnego. T. 3, red. R. Dębski, Warszawa 2013, ss. 191 (s. 825-1016).

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego w perspektywie związków prawa karnego procesowego z prawem karnym materialnym. (Kilka uwag na przykładzie mechanizmów redukcyjnych) [w:] Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Adwokatura a modele procedur sądowych, red. J. Giezek, Warszawa 2013, s. 76-99.

Instytucje probacyjne w perspektywie kary łącznej [w:] Zagadnienia dogmatyki i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, T. Sroka, P. Kardas, W. Wróbel, Warszawa 2013, s. 585-614.

Odstępstwa od zasady bezpośredniości a model postępowania przygotowawczego. Uwagi na marginesie propozycji zwiększenia zakresu kontradyktoryjności w procesie karnym [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013, s. 408-431.

Zasada prawdy materialnej w perspektywie korespondencyjnej, koherencyjnej, pragmatycznej i konsensualnej teorii prawdy. Kilka uwag na tle propozycji nowego ujęcia przepisów dotyczących postępowania dowodowego przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania dowodowego w toku postępowania przygotowawczego [w:] Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013, ss. 174-202.

Relacje sędzia-obrońca-oskarżyciel w postępowaniu karnym – Prowadzenie i udział merytoryczny w panelu dyskusyjnym w trakcie konferencji naukowej pt. „Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Relacje na sali rozpraw” [w:] Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Relacje na sali rozpraw”, red. G. Borkowski, Lublin 2013, ss. 53-82.

Etyczne i proceduralne aspekty relacji między sędzią, obrońcą i oskarżycielem w kontradyktoryjnym procesie karnym [w:] Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Relacje na sali rozpraw”, red. G. Borkowski, Lublin 2013, ss. 213-233.

Zasada prawdy materialnej a kontradyktoryjność postępowania dowodowego. Przeciwstawne czy komplementarne zasady procesu karnego? (Rozważania o znaczeniu analiz dogmatycznych w procesie przygotowywania zmiany normatywnej na przykładzie prac legislacyjnych nad projektem nowelizacji kodeksu postępowania karnego) [w:] Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego. Konferencje Naukowe Izby Adwokackiej we Wrocławiu, red. J. Giezek, Warszawa 2012, ss. 37-78.

Profesor Andrzej Zoll – subiektywny życiorys naukowy [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, tom I, ss. 5-28.

Kilka uwag o znaczeniu zmiany normatywnej dla zakresu penalizacji w kontekście zasad intertemporalnych [w:] Nauki penalne wobec szybkich zmian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Prof. dr hab. Mariana Filara, Toruń 2012, tom I, ss. 200-221.

Zbieg przepisów art. 284 k.k. i art. 296 k.k. Pozorny czy rzeczywisty problem związany ze wskazaniem właściwej podstawy kwalifikacji prawnej [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, tom II, ss. 1165-1186.

Szkolenie prawników – doświadczenia polskie i amerykańskie [w:] Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania, red. G. Borkowski, Lublin 2012. Materiały z Konferencji Naukowej w Kazimierzu Dolnym, s. 164-169.

Przestępstwo łapownictwa gospodarczego [w:] System Prawa Karnego. T. 9, Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red. R. Zawłocki, C.H. Beck, Warszawa 2011. (Rozdział IX, §§ 45-51, ss. 487-519).

Kontradyktoryjny czy inkwizycyjny proces karny? Rozważania o kierunku projektowanych zmian kodeksu postępowania karnego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2011, Numer Specjalny – Księga dedykowana dr Ewie Weigend, ss. 181-193.

Obrońca i oskarżyciel w procesie karnym – granice kontradyktoryjności a możliwość współpracy [w:] „Współczesna adwokatura wobec innych zawodów prawniczych”. Materiały z III Konferencji Naukowej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w dniu 3 grudnia 2010, red. J. Giezek, Warszawa 2011, ss. 29-62.

Lex specialis – logiczna czy teleologiczna reguła przesadzająca (decydująca) o pozorności zbiegu przepisów w prawie karnym? – „Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa prof. T. Bojarskiego”, Warszawa 2011, ss. 149-168.

Kilka uwag o wiążącej mocy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Rozważania na marginesie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2010 r. Księga pamiątkowa poświęcona Prof. Z. Hołdzie, Warszawa 2011, ss. 183-198.

Garść refleksji o standardzie rzetelnego procesu w kontekście zasady prawdy materialnej oraz konstrukcji czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym [w:] „Rzetelny proces karny. Materiały z Konferencji naukowej. Trzebieszowice 17-19 września 2009 r., red. J. Skorupka, W. Jasiński, Warszawa 2010, ss. 145-170.

Adwokat jako obrońca – funkcja publiczna czy usługa prywatna”, [w:] „Adwokatura w systemie organów wymiaru sprawiedliwości”, red. J. Giezek,, Wolters Kluwer Warszawa 2010, ss. 67-100.

Problem idealnego zbiegu przestępstw na tle aktualnego stanu dogmatyki i orzecznictwa [w:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, ss. 143-162.

Historyczny paradygmat wykładniczy a współczesne problemy stosowania prawa [w:] Vetera Novis Augere, Studia i prace dedykowane prof. Wacławowi Uruszczakowi, red. S. Grodziski, T. II, Kraków 2010, ss. 411-430.

Problem usprawiedliwienia błędu a podstawy wyłączenia winy, [w:] „Okoliczności wyłączające winę”, red. J. Majewski, Toruń 2009, ss.85-115.

O podstawach odpowiedzialności nieletnich na zasadach określonych w kodeksie karnym. Uwagi na tle sporów dotyczących wymierzenia nieletniemu kary [w:] Współczesne problemy prawa nieletnich. Księga jubileuszowa ku czci M. Korcyl-Wolskiej, Kraków 2009, ss. 89-107.

O zależnościach między prawem materialnym i procesowym na przykładzie tożsamości czynu w prawie karnym [w:], red. J. Skorupka, Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Warszawa 2009, s. 719-746.

Kontrowersje wokół uprawnienia (i obowiązku) sądu do badania trafności kwalifikacji prawnej w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania – przyczynek do wykładni przepisów art. 249 § 1 i 2, art. 258 § 2 i art. 259 § 2 i 3 kodeksu postępowania karnego w praktyce sądowej, Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu, red. J. Giezek, Warszawa 2009.

Podstawy wyłączania odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania a procesowa konstrukcja zakazów dowodowych. Próba analizy dogmatycznej na tle aktualnego stanu orzecznictwa, (w:) red. Ł. Pohl, Aktualne problemy prawa karnego. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70 urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009, s. 225-247.

Refleksje po dziesięciu latach obowiązywania kodeksu karnego z 1997 r. (Uwagi o przyjmowanych kryteriach i metodach oceny obowiązującej kodyfikacji karnej) (w:) red. M. Mozgawa, K. Dudka, Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian, Warszawa 2009, s. 21-73.

Problematyka prawa do obrony w postępowaniu przygotowawczym (w:) Trestne ciny suvisiace s cinnostou ozbrojenych sil a ozbrojenych zborom (red. J.Madliak, J.Mihalov) Kosice 2009, ss. 34-45.

Podżeganie i pomocnictwo ad incertam personam, [w:] Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa. Materiały III Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2007, ss. 109-147.

Z problematyki dostępu do akt sprawy w postępowaniu o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Prof. A. Gaberle, Kraków 2007, ss. 205-219.

Zbieg przepisów kryminalizujących klasyczne oszustwo oraz oszustwo skarbowe [w:] Zbieg przepisów i zbieg przestępstw w polskim prawie karnym. Materiały II Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego pod red. J. Majewskiego, Toruń 2006, ss. 113-163.

Zasada ochrony wolności a odpowiedzialność karna za wymuszenie zwrotu wierzytelności [w:] Prawnokarne aspekty wolności, Lublin-Warszawa 2006, ss. 141-166.

Tak zwane niewłaściwe (nieumyślne) podżeganie i pomocnictwo do przestępstwa nieumyślnego a problematyka przypisania skutku. [w:] Przestępstwo-kara-polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Karczmarka, Kraków 2006, ss. 325-363.

Niesprawcze postaci współdziałania a problematyka przypisania skutku. Rozważania o przydatności konstrukcji obiektywnego przypisania w procesie ustalania podstaw odpowiedzialności karnej za podżeganie i pomocnictwo. W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005, ss. 197-226.

Prawnokarne instrumenty ochrony interesów przedsiębiorstwa [w:] Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej, red. A. Adamski, Toruń 2003, ss. 475-509.

Juliusza Makarewicza filozofia prawa karnego a podstawowe zasady odpowiedzialności karnej we współczesnym prawie karnym [w:] Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga Pamiątkowa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 2001, ss. 511-533.

Zasady użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Policji w świetle standardów międzynarodowych oraz aktualnie obowiązujących przepisów [w:] Bezpieczne Państwo – Bezpieczny Obywatel, red. J. Widacki, J. Czapska, Lublin 1997, ss. 226-253.

Kilka uwag o kwestii tzw. rzeczywistego zbiegu przepisów w prawie karnym i sposobach jej rozstrzygania [w:] Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Prof. dr hab. Kazimierza Buchały, red. A. Zoll, Kraków 1994, ss. 177-188.

Z rozważań nad etycznymi aspektami odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie [w:] Etyka Współdziałania, red. Jan Pawlica, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993, ss. 77-85. (współautor).

Podstawy zapobiegania skutkom niekonstytucyjności prawa i niesłuszności orzeczeń w praktyce stosowania prawa, „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2017, Nr 39-40, Marzec-Czerwiec 2017, ss. 8-26.

Tzw. opinia prywatna w procesie karnym. Kilka uwag o podstawach i zasadach wykorzystywania opinii sporządzonej na zlecenie oskarżonego na gruncie znowelizowanych przepisów, „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2016, Nr 37-38, Wrzesień-Grudzień 2016, ss. 53-65.

Najnowsze zmiany w polskiej procedurze karnej a zasada równości stron, „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2016, Nr 35-36, Marzec-Czerwiec 2016, ss. 18-27.

Ułaskawienie a tzw. abolicja indywidualna. (Kilka uwag o zakresie prerogatywy Prezydenta w sferze prawa łaski), „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2015, Nr 33-34, Wrzesień-Grudzień 2015, s. 9-24.

O potrzebie zróżnicowania dyrektyw wymiaru kary łącznej w ramach „nowego modelu”, „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2015, Nr 31-32 Maj-Czerwiec 2015, s. 24-42.

Obrońca w postępowaniu karnym w świetle znowelizowanej procedury karnej, „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2013, Nr 25-26 Wrzesień-Grudzień 2013, ss. 61-76.

Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego [w:] Biuletyn Forum Debaty Publicznej 2012. Publikacje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Przesłanki bezkarności sprawcy przestępstwa lub wykroczenia podatkowego w razie złożenia korekty deklaracji podatkowej. (uwagi na marginesie postanowienia SN z dnia 17 maja 2007 r., IV KK 131/07, OSNwSK 2007, poz. 1092) – „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2011, Nr 15-16, s. 51-60.

Kilka uwag w sprawie charakteru prawnego środka prawnego w postaci zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz organów właściwych do orzekania o zasadności zatrzymania tego dokumentu i rozstrzygania wniosku w przedmiocie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy, „Paragraf na Drodze” 2009, Nr 10, ss. 3-12.

Błąd w sztuce medycznej a odpowiedzialność karna lekarza. Kilka uwag o przesłankach bezprawności zachowania lekarza wykonującego zabieg diagnostyczny lub leczniczy, Bioetyczne Zeszyty Pediatrii, Kraków 2007, ss. 4-12.

Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym jako jedna z przesłanek obiektywnego przypisania skutku przestępstwa określonego w art. 177 k.k., „Paragraf na Drodze” 2002, Nr 6, s. 5-25.

Konstytucyjna zasada dwuinstancyjności sądownictwa a status samorządowych kolegiów odwoławczych, Casus 1997, Nr 3, ss. 7-12.

Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego – przepisy końcowe i zmiany, Prawo Przedsiębiorcy 1995, Nr 6, ss. 24-26.

Przestępstwo nierzetelnej dokumentacji, Prawo Przedsiębiorcy 1995, Nr 5, ss. 25-27.

Prawnokarna ochrona wierzyciela, Prawo Przedsiębiorcy 1995, Nr 3, ss. 23-26.

Przestępstwo nadużycia zaufania, Prawo Przedsiębiorcy 1995, Nr 2, ss. 29-31.

Dostęp do akt a tajemnica postępowania karnego, złożone do druku w Prok. i Pr.

Nie ma odwrotu od czytania Konstytucji RP na serio, Prawo Europejskie w Praktyce. Wydawnictwo Naukowe 2017, Nr 3/4 (153/154), marzec-kwiecień 2017, s. 3-14.

Ustawowe terminy do wniesienia środka zaskarżenia w sprawach karnych a standard rzetelnego procesu – propozycje de lege ferenda, Palestra 2016, Nr 10, ss. 27-41.

O podstawach i podmiotach uprawnionych do wnoszenia kasacji w modelu polskiego procesu karnego – artykuł dyskusyjny, Palestra 2016, Nr 9, ss. 26-45.

Inkwizycyjno-kontradyktoryjny model postępowania jurysdykcyjnego, czyli ustawowy powrót do przeszłości, Prawo Europejskie w Praktyce. Wydawnictwo Naukowe, 2016, Nr. 1 (139), ss. 26-31.

Jeden czy dwa modele wymiaru kary łącznej? O paradoksach nowej regulacji kary łącznej, Prok. i Pr. 2015, Nr 11, ss. 5-30.

Wpływ kontradyktoryjnego modelu rozprawy głównej na przebieg postępowania przygotowawczego, Prok. i Pr. 2015, Nr 1-2, ss. 218-237.

Funkcja obrony na gruncie znowelizowanego kodeksu postępowania karnego. Kilka uwag o nowych powinnościach obrońcy w postępowaniu karnym – Prawo Europejskie w Praktyce, 2014, Nr 1 (115), ss. 17-22.

Zbieg przestępstw i kara łączna w polskim prawie karnym, Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G, Vol. LX, 2, Lublin 2013, ss. 103-126.

Problem warunkowego zawieszenia wykonania kary w kontekście zasad wymiaru kary łącznej oraz reguł intertemporalnych [w:] Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, red. J. Majewski, Toruń 2013, s. 47-83.

Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego. Kilka uwag o przesłankach determinujących założenia projektu ustawy o prokuraturze, Prok. i Pr. 2012, Nr 9, ss. 7-49.

Stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczącej projektowanych zmian ustawy – kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (publikacja elektroniczna Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych; Adwokatura.pl, Warszawa 2012).

Przestępstwo narażającego na wyrządzenie szkody nadużycia zaufania. Część II. Analiza dogmatyczna, Wrocławskie Studia Sądowe (Kwartalnik), 2012, Nr 1, s. 23-56.

Mieszany, kontradyktoryjny czy inkwizycyjny proces karny? Rozważania o kierunku projektowanych zmian kodeksu postępowania karnego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XV, 2011. Księga dedykowana dr Ewie Weigend, s. 167-180.

Przestępstwo narażającego na wyrządzenie szkody nadużycia zaufania. Część I. O nowej regulacji w kontekście procesu legislacyjnego – Wrocławskie Studia Sądowe (Kwartalnik), 2011, Nr 1, ss. 19-38.

O potrzebie nowelizacji przepisów zawartych w rozdziałach I-III Kodeksu karnego z 1997 r. Analiza założeń wstępnych potrzeb nowelizacji Kodeksu karnego, Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Warszawa 2011.

Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki – o potrzebie zmian (projekt Komisji Legislacyjnej NRA), Przegląd Prawa Handlowego 2011, Nr 8, ss. 27-29.

Polityka karna wymaga radykalnej zmiany – Prawo Europejskie w Praktyce 2010, Nr 7-8, s. 3-9.

Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym – analiza aktualnego stanu prawnego w kontekście praktyki stosowania prawa oraz propozycje nowych rozwiązań ustawowych [w:] Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Nr 1/2010, Warszawa 2010, s. 205-289.

Przewinienie dyscyplinarne o charakterze ciągłym, „Rejent”, rok 20, 2010, Wydanie Specjalne. Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza, s. 88-128.

Standard rzetelnego procesu a prawo wglądu do akt sprawy w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania, czyli historia jednej nowelizacji, Prok. i Pr. 2010, Nr 1-2, ss. 89-113.

Zasada minimalizacji tymczasowego aresztowania w postępowaniu jurysdykcyjnym, Państwo i Prawo 2010, Nr 1, ss. 39-51.

Kontrowersje wokół uprawnienia (i obowiązku) sądu do badania trafności kwalifikacji prawnej w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania – przyczynek do wykładni przepisów art. 249 § 1 i 2, art. 258 § 2 i art. 259 § 2 i 3 kodeksu postępowania karnego w praktyce sądowej, Przegląd Sądowy 2009, Nr 10, ss. 5-36.

Dozwolone ryzyko sportowe – pozaustawowa okoliczność wyłączająca bezprawność czynu (kontratyp) czy element precyzujący płaszczyznę bezprawności? – Przegląd Sądowy 2009, Nr 1, s. 7-22.

O wzajemnych relacjach między przepisem art. 76 § 1 k.k.s. a przepisem art. 286 § 1 k.k. (uwagi na marginesie wyroku SN z dnia 19 marca 2008 r., II KK 347/08, BPK 2008, Nr 9, poz. 1.2.2.), Prok. i Pr. 2008, Nr 12, s. 5-30.

Z problematyki dostępu do akt postępowania w postępowaniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, Adwokatura wobec najnowszych zmian prawa sądowego. Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu, red. J. Giezek, T. I, Warszawa 2008, ss. 25-98.

Współdziałanie przestępne a nowe formy przestępczości, Gdańskie Studia Prawnicze 2008, ss. 147-181.

Z problematyki odpowiedzialności za nadużycie władzy publicznej w przypadku niezawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, Prok. i Pr. 2007, Nr 7-8, s. 5-41.

Recenzja książki Tomasza Karczmarka pt. „Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości”, Warszawa 2006 (PiP 2006, Nr 9,), ss. 107-110.

Sprawstwo kierownicze i polecające – wykonawcze czy niewykonawcze postaci sprawstwa? Przegląd Sądowy 2006, Nr 5, s. 75-106.

Działanie na szkodę spółki – konkretne czy abstrakcyjne narażenie na niebezpieczeństwo, Państwo i Prawo 2006, Nr 6, ss. 58-72.

Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy a problem odpowiedzialności karnej lekarza za niewypełnienie obowiązku zapobiegania skutkowi, Przegląd Sądowy 2005, Nr 10, s. 55-84.

Przypisanie skutku przy przestępnym współdziałaniu, „Przegląd Prawa Publicznego” 2004, Nr 4, ss. 73-112.

Przepisy karne Kodeksu spółek handlowych – propozycje de lege ferenda, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 4, ss. 181-208.

Konsensualne sposoby rozstrzygania spraw karnych w polskim procesie karnym w świetle materialnych podstaw odpowiedzialności karnej oraz nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 10 stycznia 2003 r., Prok. i Pr. 2004, Nr 1, ss. 31-62.

Kryminalizacja oszustwa podatkowego w prawie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2003, Nr 3, ss. 60-87.

Regulacja współdziałania przestępnego jako podstawa zwalczania przestępczości zorganizowanej, Prok. i Pr. 2002, Nr 10, s. 64-89.

Zasady odpowiedzialności karnej za łapownictwo. Rozważania na tle projektowanych nowelizacji kodeksu karnego z 1997 r., „Przegląd Sądowy” 2002, Nr 7-8, s. 5-27.

Normatywny sposób określenia znamienia skutku przy niektórych przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu a zagadnienia wydawania opinii przez biegłych lekarzy, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 2001, Nr 3, ss. 197-216.

Kodyfikacje karne po roku (Konferencja naukowa, Popowo, 21-22.X.1999, Państwo i Prawo 2000, Nr 2, ss. 95-100.

Sprawozdanie z Konferencji „Kodyfikacje karne po roku” zorganizowanej przez Ministra Sprawiedliwości RP, Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów RP, Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, Przegląd Legislacyjny 2000, Nr 1, ss. 171-203.

Oszustwo komputerowe w kodeksie karnym, Przegląd Sądowy 2000, Nr 11-12, ss. 43-75.

Status prawny więźnia sumienia w świetle regulacji kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r., Przegląd Więziennictwa Polskiego 1999, Nr 1-2, ss. 13-44.

Odpowiedzialność za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w świetle regulacji nowego k.k. z 1997 r., cz. II, Palestra 1999, Nr 3-4, ss. 35-51.

Odpowiedzialność za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w świetle regulacji nowego k.k. z 1997 r., cz. I, Palestra 1999, Nr 1-2, ss. 19-37.

O metodzie analizy dogmatycznej oraz metodzie prowadzenia polemiki. W odpowiedzi Maciejowi Tarnawskiemu, Palestra 1999, Nr 9-10, ss. 56-64.

Przestępstwo ciągłe – jeden czyn ciągły, pomijalny czy realny zbieg przestępstw?, Państwo i Prawo 1997, Nr 4, ss. 40-59.

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za 1995 r., Przegląd Sądowy 1996, Nr 11-12, ss.121-148.

Recenzja książki A. Adamskiego pt. „Prawnokarne aspekty nadużyć popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji, Państwo i Prawo 1996, Nr 2, ss. 88-90.

Projekt kodeksu karnego w świetle opinii sędziów i prokuratorów (część trzecia – środki karne, zasady wymiaru kary i środków karnych, powrót do przestępstwa, wolnościowe środki związane z poddaniem sprawcy próbie), Wojskowy Przegląd Prawniczy 1996, Nr 3, ss. 80-104.

Przestępstwo ciągłe w projekcie kodeksu karnego, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1996, Nr 2, ss. 66-78.

Niektóre okoliczności wyłączające i umniejszające winę w projekcie kodeksu karnego, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1996, Nr 1, ss. 39-52.

Kryminalizacja ucieczki sprawcy wypadku drogowego z miejsca zdarzenia w świetle nowelizacji k.k. z dnia 12 lipca 1995 r. (część druga – wykładnia znamion przestępstwa oraz zagadnienia zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw), „Palestra” 1996, Nr 5-6, ss. 22-30.

Projekt kodeksu karnego w świetle opinii sędziów i prokuratorów (część druga – wyłączenie odpowiedzialności karnej oraz kary), Wojskowy Przegląd Prawniczy 1995, Nr 3-4, ss. 32-47.

Projekt kodeksu karnego w świetle opinii sędziów i prokuratorów (część pierwsza – zasady odpowiedzialności karnej oraz formy popełnienia przestępstwa), Wojskowy Przegląd Prawniczy 1995, Nr 2, ss. 40-55.

O dwóch znaczeniach winy w prawie karnym, PiP 1993, nr 10, ss. 69-80.

Regulacja błędu w projekcie kodeksu karnego, Przegląd Sądowy 1992, Nr 1, ss. 70-84.

Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, C.H. Beck Warszawa 2017, ss. 750 (współautor z M. Gutowskim, w druku).

Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, red. J. Giezek, J. Brzezińska, Warszawa 2017, ss. 466 (autor rozdziału pt. „Typy zmodyfikowane ze względu na podmiot jako szczególna odmiana tzw. przestępstw indywidualnych a formy współdziałania przestępnego, s. 85-140).

Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym (Ł. Błaszczak, D. Gruszecka, P. Kardas, K. Kremens, J. Skorupka, P. Wiliński, J. Zagrodnik), red. W. Jasiński, J. Skorupka, WoltersKluwer Warszawa 2017, ss. 267 (autor rozdziału pt. „Determinanty ciężaru dowodu i ciężaru (obowiązku) dowodzenia w procesie karnym”, s. 53-120).

Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 2001, ss. 988, (rozprawa habilitacyjna).

Przestępstwa przeciwko mieniu, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1999, ss. 318 (współautor z M. Dąbrowską-Kardas)

Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym. Analiza konstrukcji modelowych na tle pojęcia czynu, zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1999, ss. 330 (rozprawa doktorska)

Przestępstwa przeciwko mieniu, Nowa Kodyfikacja karna. Kodeks karny. zeszyt 21, Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 1998, ss. 318 (współautor z M. Dąbrowską-Kardas)

M. Rams, Wybrane zagadnienia odnoszące się do zakresu kognicji sądu w ramach postępowania ekstradycyjnego, przyjęty do druku w czasopiśmie Palestra (w druku do numeru 7-8/2016);

M. Rams, Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer 2016;

M. Rams, Ochrona wiadomości objętych tajemnicą adwokacką w kontekście informacji przekazywanych przez obrońcę i jego mandanta tzw. biegłemu prywatnemu w świetle nowelizacji procedury karnej [w:] J. Giezek, P. Kardas [red.] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, Wolters Kluwer 2015;

M. Rams, Glosa do postanowienia SA w Krakowie z 08.06.2010 r. II AKz 85/10. [Dot. procedury ekstradycyjnej obywatela polskiego; negatywnych przesłanek jego wydania], Palestra, 2012 nr 5/6 s. 153-160.

Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy, testy, zadania argumentacyjne, 3. Wydanie, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna, WoltersKluwer Warszawa 2011, ss. 560.

Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy i pytania testowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, wyd. II, (współautor).

M. Rams, Art. 55 Konstytucji RP, a europejski nakaz aresztowania [w:] K. Górka, T. Litwin [red.] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – próba oceny i podsumowania z perspektywy dziesięciolecia stosowania, WUJ 2008;

M. Rams, Dopuszczalność wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny na mocy art. 17 Statutu Rzymskiego, artykuł opublikowany przez Portal Spraw Zagranicznych; http://www.psz.pl/tekst-6394/Michal-Rams-Dopuszczalnosa-wykonywania-jurysdykcji-przez-MTK4. 5., s. 7 – 31

Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy i pytania testowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, wyd. I. (współautor).

M. Rams [w:] K. Dyl [red.] Prawo karne, Część szczególna, Kazusy, repetytorium, Wolters Kluwer Polska 2006.

Kazusy – prawo karne materialne, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1995, ss. 227. (współautor)

Zbiór kazusów z prawa karnego materialnego, Staromiejska Oficyna Wydawnicza, Kraków 1994, ss. 115.(współautor)

Pokaż wszystkie wpisySchowaj wpisy
Powrót do publikacji Powrót do Autorów