“W centrum naszego

zainteresowania

pozostaje Człowiek,

któremu przychodzi

zmierzyć się z obliczem

wymiaru sprawiedliwości”.

“nad wyraz złożony, wielopłaszczyznowy

i skomplikowany system współczesnego

prawa wymusza specjalizację.

Wspólnicy Kancelarii Kardas&Kardas

są przede wszystkim karnistami”

“Prowadzenie każdej sprawy to

specyficzne wyzwanie,

częstokroć łączące się z koniecznością

podjęcia próby przełamania zastanych

sposobów rozumienia określonych

instytucji prawnych”.

Aktualności

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Powrót do góry

Profil

Kancelaria specjalizuje się przede

wszystkim w świadczeniu pomocy w sprawach

z zakresu prawa karnego, w tym zwłaszcza

przestępstw z obszaru rynku kapitałowego,

prawa karnego skarbowego, prawa karnego

gospodarczego oraz przestępstw korupcyjnych.

„…zakresu prawa karnego,

w tym zwłaszcza przestępstw

z obszaru rynku kapitałowego,

prawa karnego skarbowego,

prawa karnego gospodarczego

oraz przestępstw korupcyjnych”

 • Prawo karne
materialne
  Prawo karne
  materialne
 • Prawo karne
skarbowe
  Prawo karne
  skarbowe
 • Prawo konstytucyjne
  Prawo konstytucyjne
 • Prawo cywilne
  Prawo cywilne
 • Spory sądowe
  Spory sądowe

Specjalizacja

Prawo karne
materialne
Prawo karne
materialnePowrót

– kancelaria posiada bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko pojętego prawa karnego materialnego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań z zakresu prawa karnego gospodarczego, przestępstw z obszaru rynku kapitałowego, czy przestępstw korupcyjnych;

 

– kancelaria świadczy usługi prawne zarówno w okresie bezpośrednio poprzedzającym ewentualne postawienie zarzutów, jak i na etapie postępowania po przedstawieniu zarzutów (w fazie in personam), a nadto w trakcie postępowania sądowego;

 

– w ramach prowadzonych spraw kancelaria reprezentuje zarówno podejrzanych (oskarżonych), jak i pokrzywdzonych przestępstwem;

 

– kancelaria przygotowuje również opinie prawne, ekspertyzy, a nadto zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie problematyki prawnokarnej.

Prawo karne
skarbowe
Prawo karne
skarbowePowrót

– kancelaria posiada bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko pojętego prawa karnego skarbowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z uszczupleniami i nienależnym zwrotem podatkowych należności publiczno – prawnych, tzw. karuzeli w podatku VAT, w tym z bieżącym doradztwem przy okazji postępowań podatkowych, m.in. prowadzonych przed Sądami Administracyjnymi. W niezbędnych wypadkach Kancelaria utrzymuje również bieżącą współpracę z renomowanymi podmiotami zajmującymi się doradztwem oraz prowadzeniem postępowań podatkowych.

 

– kancelaria świadczy usługi prawne zarówno w okresie bezpośrednio poprzedzającym ewentualne postawienie zarzutów, jak i na etapie postępowania po przedstawieniu zarzutów (w fazie in personam), a nadto w trakcie postępowania sądowego;

 

– kancelaria przygotowuje również opinie prawne, ekspertyzy, a nadto zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie problematyki karno – skarbowej.

Prawo konstytucyjne
Prawo konstytucyjnePowrót

– kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie opracowywania skarg konstytucyjnych, w szczególności odnoszących się do sfery prawa karnego materialnego oraz prawa karnego skarbowego, w tym również zagadnień z zakresu europejskiego prawa karnego.

Prawo cywilne
Prawo cywilnePowrót

– kancelaria posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów o charakterze cywilnym oraz z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, z uwzględnieniem postępowań transgranicznych.

Spory sądowe
Spory sądowePowrót

– prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa karnego materialnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki karno – gospodarczej oraz korupcyjnej i związanej z przestępczością w sektorze publicznym;

 

– prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa karnego skarbowego ze szczególnym uwzględnieniem postępowań związanych z problematyką uszczuplenia i zwrotu podatkowych należności publiczno – prawnych, tzw. karuzeli w podatku VAT, w tym z bieżącym doradztwem przy okazji postępowań podatkowych, m.in. prowadzonych przed Sądami Administracyjnymi;

 

– prowadzenie spraw sądowych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym postępowań transgranicznych.

Misja & Historia

Kancelaria
Kardas&
Kardas

Wspólnicy Kancelarii Kardas&Kardas od początku wykonywania zawodu adwokata starali się łączyć praktyczne i pragmatyczne podejście z metodologią wykorzystywaną w nauce prawa, ukształtowane w zasadniczej części przez Mistrzów, w sferze zawodowej znamienitych praktyków, w sferze naukowej wybitnych i znamienitych uczonych, jakich mieli przyjemność i zaszczyt spotkać w początkach drogi zawodowej.

 

W części taki sposób wykonywania zawodu stanowił konsekwencję obranej przez wspólników drogi zawodowej. Rozpoczynając wykonywanie zawodu adwokata w 2000 roku wspólnicy nie zrezygnowali z równoległego prowadzenia badań naukowych oraz działalności dydaktycznej.

 

 

W taki też sposób kształtowany jest zespół współpracowników kancelarii, także łączących naukę z praktyką. To połączenie ról przynosi niezwykle cenne inspiracje w sferze praktycznej, otwierające perspektywy dla rozwiązywania konkretnych przypadków.

 

Niejednokrotnie na kanwie konkretnych spraw powierzonych do prowadzenia Kancelarii Kardas&Kardas ujawniały się fascynujące problemy wykładnicze. Wiele z nich po latach doczekało się w orzecznictwie proponowanego u zarania prowadzenia sprawy rozwiązania.

 

W codziennej działalności Kancelarii przyjmujemy założenie, iż świadczenie pomocy prawnej związane jest z dwoma istotnymi obszarami działalności: z jednej strony obejmuje praktyczne umiejętności w zakresie funkcjonowania w obrocie prawnym, z drugiej niejednokrotnie wymaga głębokiego wejrzenia w system prawny, nie tylko z punktu widzenia preferowanych w orzecznictwie sposobów interpretacji określonych rozwiązań ustawowych oraz przyjmowanych powszechnie modeli ich praktycznej aplikacji, lecz także spojrzenia nowatorskiego i kreatywnego.

 

 

Ta kreatywność i nowatorskie podejście objawiają się przede wszystkim tym, że podejmujący się udzielenia pomocy prawnej adwokat niejednokrotnie poszukiwać musi niestandardowych sposobów prowadzenia sprawy.

 

W takim podejściu szczególne znaczenie zdają się mieć – zorientowane teoretycznoprawnie i dogmatycznie – analizy obowiązującego systemu prawa. Jakkolwiek komplementarne podejście, polegające na uzupełnianiu kompetencji praktycznych podejściem właściwym dla dogmatyki i teorii prawa zawsze stanowiło istotny składnik czynności wykonywanych przez adwokatów, to jednak współcześnie znaczenie takiego podejścia niewspółmiernie wzrasta.

 

 

Wynika to z kilku zasadniczych powodów, wśród których szczególną rolę odgrywa postępujący proces konwergencji systemów prawa w Europie Kontynentalnej, stale wzrastająca rola prawa unijnego, internacjonalizacja prawa, wreszcie wciąż zyskujące na znaczeniu orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nabudowanego na wykładni Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Truizmem będzie podkreślenie, że w zasadzie każdy bez mała przypadek zmiany linii orzeczniczej Sądu Najwyższego lub też dokonywanych na drodze orzeczniczej modyfikacji w ujęciu określonych instytucji, miał u swego najgłębszego podłoża niebanalne, odbiegające od powszechnie przyjmowanego paradygmatu, oparte na metodologii wykorzystywanej w dogmatyce prawa koncepcje, częstokroć prezentowane przez adwokatów w pismach procesowych.

 

Zarysowane wyżej podejście otwiera nie tylko interesujące perspektywy prowadzenia jednostkowych spraw, a także wpływania na kształt systemu prawa poprzez oddziaływanie na sposoby praktycznej aplikacji poszczególnych rozwiązań, lecz także przynosi szczególną satysfakcję, zwłaszcza wówczas, gdy praca nad konkretnym zagadnieniem związanym z powierzoną do prowadzenia sprawą łączy się fascynującym poszukiwaniem odkrycia naukowego.

 

Taka filozofia (sposób) podejścia do wykonywania zawodu adwokata w sposób naturalny przesądza o specjalizacji.

 

 

Niezależnie od tego jesteśmy przekonani, że nad wyraz złożony, wielopłaszczyznowy i skomplikowany system współczesnego prawa wymusza specjalizację. Wspólnicy Kancelarii Kardas&Kardas są przede wszystkim karnistami. Taki też profil ma w zasadniczej części działalność Kancelarii. W istotnej mierze dopełnia go sfera szeroko rozumianego prawa cywilnego z elementami prawa rodzinnego, międzynarodowego, gospodarczego. W centrum naszego zainteresowania pozostaje niezmiennie litygacja.

 

Zespół Kancelarii stara się w codziennym funkcjonowaniu realizować zasadę, że prowadzenie każdej sprawy to specyficzne wyzwanie, częstokroć łączące się z koniecznością podjęcia próby przełamania zastanych sposobów rozumienia określonych instytucji prawnych.

 

Zawsze jednak w centrum naszego zainteresowania pozostaje Człowiek, któremu przychodzi zmierzyć się z obliczem wymiaru sprawiedliwości.

Kontakt

KARDAS & KARDAS

Kancelaria Adwokacka Spółka Cywilna

ul. Bocheńska 2a/4

31-061 Kraków

tel.: +48 /12/ 426 10 20, 426 10 21

fax: +48 /12/ 422 06 67

kancelaria@kardas.com.pl