“ W centrum naszego

zainteresowania

pozostaje Człowiek,

któremu przychodzi

zmierzyć się z obliczem

wymiaru sprawiedliwości.”

“ nad wyraz złożony, wielopłaszczyznowy

i skomplikowany system współczesnego

prawa wymusza specjalizację.

Wspólnicy Kancelarii Kardas&Kardas

są przede wszystkim karnistami ”

“ Prowadzenie każdej sprawy to

specyficzne wyzwanie,

częstokroć łączące się z koniecznością

podjęcia próby przełamania zastanych

sposobów rozumienia określonych

instytucji prawnych. ”

Aktualności

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Powrót do góry

Profil

Kancelaria specjalizuje się przede

wszystkim w świadczeniu pomocy w sprawach

z zakresu prawa karnego, w tym zwłaszcza

przestępstw z obszaru rynku kapitałowego,

prawa karnego skarbowego, prawa karnego

gospodarczego oraz przestępstw korupcyjnych.

„…zakresu prawa karnego,

w tym zwłaszcza przestępstw

z obszaru rynku kapitałowego,

prawa karnego skarbowego,

prawa karnego gospodarczego

oraz przestępstw korupcyjnych”

 • Prawo karne
materialne
  Prawo karne
  materialne
 • Prawo karne
skarbowe
  Prawo karne
  skarbowe
 • Prawo konstytucyjne
  Prawo konstytucyjne
 • Prawo cywilne
  Prawo cywilne
 • Spory sądowe
  Spory sądowe

Specjalizacja

Prawo karne
materialne
Prawo karne
materialnePowrót

– kancelaria posiada bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko pojętego prawa karnego materialnego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań z zakresu prawa karnego gospodarczego, przestępstw z obszaru rynku kapitałowego, czy przestępstw korupcyjnych;

 

– kancelaria świadczy usługi prawne zarówno w okresie bezpośrednio poprzedzającym ewentualne postawienie zarzutów, jak i na etapie postępowania po przedstawieniu zarzutów (w fazie in personam), a nadto w trakcie postępowania sądowego;

 

– w ramach prowadzonych spraw kancelaria reprezentuje zarówno podejrzanych (oskarżonych), jak i pokrzywdzonych przestępstwem;

 

– kancelaria przygotowuje również opinie prawne, ekspertyzy, a nadto zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie problematyki prawnokarnej.

Prawo karne
skarbowe
Prawo karne
skarbowePowrót

– kancelaria posiada bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko pojętego prawa karnego skarbowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z uszczupleniami i nienależnym zwrotem podatkowych należności publiczno – prawnych, tzw. karuzeli w podatku VAT, w tym z bieżącym doradztwem przy okazji postępowań podatkowych, m.in. prowadzonych przed Sądami Administracyjnymi. W niezbędnych wypadkach Kancelaria utrzymuje również bieżącą współpracę z renomowanymi podmiotami zajmującymi się doradztwem oraz prowadzeniem postępowań podatkowych.

 

– kancelaria świadczy usługi prawne zarówno w okresie bezpośrednio poprzedzającym ewentualne postawienie zarzutów, jak i na etapie postępowania po przedstawieniu zarzutów (w fazie in personam), a nadto w trakcie postępowania sądowego;

 

– kancelaria przygotowuje również opinie prawne, ekspertyzy, a nadto zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie problematyki karno – skarbowej.

Prawo konstytucyjne
Prawo konstytucyjnePowrót

– kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie opracowywania skarg konstytucyjnych, w szczególności odnoszących się do sfery prawa karnego materialnego oraz prawa karnego skarbowego, w tym również zagadnień z zakresu europejskiego prawa karnego.

Prawo cywilne
Prawo cywilnePowrót

– kancelaria posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów o charakterze cywilnym oraz z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, z uwzględnieniem postępowań transgranicznych.

Spory sądowe
Spory sądowePowrót

– prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa karnego materialnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki karno – gospodarczej oraz korupcyjnej i związanej z przestępczością w sektorze publicznym;

 

– prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa karnego skarbowego ze szczególnym uwzględnieniem postępowań związanych z problematyką uszczuplenia i zwrotu podatkowych należności publiczno – prawnych, tzw. karuzeli w podatku VAT, w tym z bieżącym doradztwem przy okazji postępowań podatkowych, m.in. prowadzonych przed Sądami Administracyjnymi;

 

– prowadzenie spraw sądowych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym postępowań transgranicznych.

Misja & Historia

Kancelaria
Kardas&
Kardas

Wspólnicy Kancelarii Kardas&Kardas od początku wykonywania zawodu adwokata starali się łączyć praktyczne i pragmatyczne podejście z metodologią wykorzystywaną w nauce prawa, ukształtowane w zasadniczej części przez Mistrzów, w sferze zawodowej znamienitych praktyków, w sferze naukowej wybitnych i znamienitych uczonych, jakich mieli przyjemność i zaszczyt spotkać w początkach drogi zawodowej.

 

W części taki sposób wykonywania zawodu stanowił konsekwencję obranej przez wspólników drogi zawodowej. Rozpoczynając wykonywanie zawodu adwokata w 2000 roku wspólnicy nie zrezygnowali z równoległego prowadzenia badań naukowych oraz działalności dydaktycznej.

 

 

W taki też sposób kształtowany jest zespół współpracowników kancelarii, także łączących naukę z praktyką. To połączenie ról przynosi niezwykle cenne inspiracje w sferze praktycznej, otwierające perspektywy dla rozwiązywania konkretnych przypadków.

 

Niejednokrotnie na kanwie konkretnych spraw powierzonych do prowadzenia Kancelarii Kardas&Kardas ujawniały się fascynujące problemy wykładnicze. Wiele z nich po latach doczekało się w orzecznictwie proponowanego u zarania prowadzenia sprawy rozwiązania.

 

W codziennej działalności Kancelarii przyjmujemy założenie, iż świadczenie pomocy prawnej związane jest z dwoma istotnymi obszarami działalności: z jednej strony obejmuje praktyczne umiejętności w zakresie funkcjonowania w obrocie prawnym, z drugiej niejednokrotnie wymaga głębokiego wejrzenia w system prawny, nie tylko z punktu widzenia preferowanych w orzecznictwie sposobów interpretacji określonych rozwiązań ustawowych oraz przyjmowanych powszechnie modeli ich praktycznej aplikacji, lecz także spojrzenia nowatorskiego i kreatywnego.

 

 

Ta kreatywność i nowatorskie podejście objawiają się przede wszystkim tym, że podejmujący się udzielenia pomocy prawnej adwokat niejednokrotnie poszukiwać musi niestandardowych sposobów prowadzenia sprawy.

 

W takim podejściu szczególne znaczenie zdają się mieć – zorientowane teoretycznoprawnie i dogmatycznie – analizy obowiązującego systemu prawa. Jakkolwiek komplementarne podejście, polegające na uzupełnianiu kompetencji praktycznych podejściem właściwym dla dogmatyki i teorii prawa zawsze stanowiło istotny składnik czynności wykonywanych przez adwokatów, to jednak współcześnie znaczenie takiego podejścia niewspółmiernie wzrasta.

 

 

Wynika to z kilku zasadniczych powodów, wśród których szczególną rolę odgrywa postępujący proces konwergencji systemów prawa w Europie Kontynentalnej, stale wzrastająca rola prawa unijnego, internacjonalizacja prawa, wreszcie wciąż zyskujące na znaczeniu orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nabudowanego na wykładni Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Truizmem będzie podkreślenie, że w zasadzie każdy bez mała przypadek zmiany linii orzeczniczej Sądu Najwyższego lub też dokonywanych na drodze orzeczniczej modyfikacji w ujęciu określonych instytucji, miał u swego najgłębszego podłoża niebanalne, odbiegające od powszechnie przyjmowanego paradygmatu, oparte na metodologii wykorzystywanej w dogmatyce prawa koncepcje, częstokroć prezentowane przez adwokatów w pismach procesowych.

 

Zarysowane wyżej podejście otwiera nie tylko interesujące perspektywy prowadzenia jednostkowych spraw, a także wpływania na kształt systemu prawa poprzez oddziaływanie na sposoby praktycznej aplikacji poszczególnych rozwiązań, lecz także przynosi szczególną satysfakcję, zwłaszcza wówczas, gdy praca nad konkretnym zagadnieniem związanym z powierzoną do prowadzenia sprawą łączy się fascynującym poszukiwaniem odkrycia naukowego.

 

Taka filozofia (sposób) podejścia do wykonywania zawodu adwokata w sposób naturalny przesądza o specjalizacji.

 

 

Niezależnie od tego jesteśmy przekonani, że nad wyraz złożony, wielopłaszczyznowy i skomplikowany system współczesnego prawa wymusza specjalizację. Wspólnicy Kancelarii Kardas&Kardas są przede wszystkim karnistami. Taki też profil ma w zasadniczej części działalność Kancelarii. W istotnej mierze dopełnia go sfera szeroko rozumianego prawa cywilnego z elementami prawa rodzinnego, międzynarodowego, gospodarczego. W centrum naszego zainteresowania pozostaje niezmiennie litygacja.

 

Zespół Kancelarii stara się w codziennym funkcjonowaniu realizować zasadę, że prowadzenie każdej sprawy to specyficzne wyzwanie, częstokroć łączące się z koniecznością podjęcia próby przełamania zastanych sposobów rozumienia określonych instytucji prawnych.

 

Zawsze jednak w centrum naszego zainteresowania pozostaje Człowiek, któremu przychodzi zmierzyć się z obliczem wymiaru sprawiedliwości.

Kontakt

KARDAS & KARDAS

Kancelaria Adwokacka Spółka Cywilna

ul. Bocheńska 2a/4

31-061 Kraków

tel.: +48 /12/ 426 10 20, 426 10 21

fax: +48 /12/ 422 06 67

kancelaria@kardas.com.pl